Sist oppdatert: 12.03.2015 06:31

Formannskapet 10. mars

 

ARNE HEIMESTØL
Det ble et kort møte i formannskapet tirsdag. To saker ble trukket fra sakslista.

Administrasjonen tok ut sak 006/15, kommunedelplan for Teinevassåsen/Søbekksæter. Denne saken kommer trolig opp på formannskapets møte 21. april. Sak 008/15, søknad om konsesjon, tok ordføreren av sakskartet.

Formannskapet vedtok enstemmig å be rådmannen starte arbeidet med revidering av hovedplan vann og avløp for Sør-Aurdal kommune.

Retningslinjer for nedbemanning ved omorganisering ble også enstemmig bifalt, og detaljregulering for Stavdaltoppen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn.

Informasjon/drøftinger etter møtet
Rådmann Erland Odden fortalte at regnskapet for 2014 ennå ikke er revidert. Det ser ut til å bli et mindreforbruk på vel én million kroner. Sør-Aurdal kommune har opplevd det samme som flere andre kommuner – svikt i skatteinngang og rammetilskudd. Svikt i skatteinngang kommer i forhold til det statsbudsjettet har lagt opp til. Emmy Bakkom påpekte at kommunen ikke har fått nedgang i inntektene sine, men mindre enn forventet.

Ordføreren minte om at selskapsskatt går direkte til staten og ønsket å korrigere bedrifter som viser til den betydning de mener denne skatten har for kommunen.

Ordføreren reiste spørsmål om hvordan kommunen på en god måte kan informere om eiendomsskatten som nå er innført. To forslag kom fram: Kommunen bør lage en side der en gir svar på ofte stilte spørsmål. Videre bør en vurdere om det skal holdes et informasjonsmøte.

Ordføreren var også opptatt av å få en ryddig behandling av skolesaken 19. mars. Han håpet også at saken kunne gå som planlagt selv om sakspapirene først kom ut tirsdag kveld.

Legesaken ble også tema i samtalen etter møtet. Ordføreren sa at kommunerevisjonen skal hjelpe til med å lage spørreundersøkelse om legetjenesten. Svein Bakke sa at undersøkelsen bør omfatte de som har fastlege på Nes og i Bagn, mens Emmy Bakkom tok til orde for at alle innbyggerne i Sør-Aurdal må få svare. Oddvar Fremgaard minte om at kommunen har stillingshjemmel på Nes, og at undersøkelsen også bør gå til dem som har fastlege der.