Sist oppdatert: 03.11.2015 07:25

Handlingsrom i kommuneøkonomien

 

Fylkesmannen har laget et kommunebilde for Sør-Aurdal. Vi har stilt rådmannen fem spørsmål knyttet til denne uttalelsen. Temaet i dette spørsmålet er økonomi.

 

– Kommunen bør forsøke å skaffe seg handlingsrom gjennom bedring av netto driftsresultat. Økonomiplanen forutsetter en økning i netto lånegjeld, og dermed økte utgifter til renter og avdrag. Dette vil gi ekstra press på effektivisering av dagens drift for å gjenopprette den økonomiske handlefriheten. God økonomistyring krever også kompetanse og lederskap på alle nivåer i organisasjonen.

 

Rådmannen svarer

Det er viktig å både opprettholde et godt tjenestetilbud samtidig som handlingsrommet økes. Dette kan være vanskelig å balansere, og er i stor grad avhengig av de statlige rammebetingelsene som gis gjennom de årlige statsbudsjetter kombinert med lokale prioriteringer.

 

Det gis jevnlige tilbakemeldinger fra alle tjenesteområder til formannskap og kommunestyre i samsvar med etablert styringssystem og årshjul.


Det er rådmannens oppfatning at vi har god kompetanse og godt lederskap som ivaretar god økonomistyring både politisk og administrativt.