Sist oppdatert: 08.11.2015 19:56

Pirater og landeveisrøvere

 

PRESSEMELDING FRA TRAFIKKFORUM VED STIG ANDERS OHRVIK
 

Trafikkforum, landets nest største organisasjon for trafikkskoler og trafikklærere, berømmer skatteetaten for å slå ned på svart omsetning i bransjen. Samtidig stiller de seg uforstående til at organisert piratvirksomhet går under radaren.

Fire trafikklærere fra Skien er dømt til fengselsstraff for å ha unnlatt å oppgi inntekter på omlag sju millioner kroner. Trafikkforum mener at det er en stor fordel for bransjen at slike uregelmessigheter blir avdekket og påtalt. Det mest åpenbare er at det er fordelaktig å ha mest mulig like konkurransevilkår. Et vel så viktig poeng, som dessverre er lett å glemme, er hvor stor betydning like konkurransevilkår har for trafikksikkerheten. Organisasjonen er derfor tilfreds med at skatteetaten tar tak i et problem som vekker frustrasjon i bransjen.

- Det vi ikke forstår, er hvorfor det ikke i like stor grad blir slått ned på den ulovlige piratvirksomheten, hvor absolutt all omsetning blir unndratt beskatning. Det er grunn til å tro at den ulovlige piratvirksomheten hvor det drives opplæring mot vederlag uten godkjenning representerer en mye større omsetning som unndras beskatning enn hva som skjer i godkjente trafikkskoler, sier Stig Ohrvik, daglig leder i Trafikkforum.

I tillegg til det problemet skatteunndragelse utgjør for samfunnet, fører piratvirksomhet også til mangelfull opplæring av bilførere. Opplæringen er i beste fall ikke i tråd med mål og intensjoner i læreplanen, i verste fall er den direkte i strid med mål og intensjoner i læreplanen, og dessuten i strid med normer og verdier som er grunnleggende for å lykkes med å redusere skadeomfanget i vegtrafikken.

For å illustrere med noen tall: I 1970 ble 560 mennesker drept i trafikken i Norge. Av disse var det nesten 100 mindreårige under 16. I 2014 var det totalt 147 mennesker som ble drept i trafikken. Fem av disse var under 16, men bare 1 var passasjer i bil.

Transportøkonomisk institutt kan forklare mye av årsaken til at ulykkesstatistikken blir så mye bedre år for år. Mange av årsakene er ganske åpenbare. Sikrere biler. Sikrere veier. Mer kontroll. Lavere fart. Likevel kan ikke Transportøkonomisk institutt forklare mer enn 31 % av nedgangen i antall drepte. Resten av nedgangen er tilsynelatende et mysterium.

For oss som driver med trafikkundervisning er ikke utviklingen et like stort mysterium. Vi som driver med trafikkundervisning, vet at kravene til trafikkskoler og trafikklærere har endret seg vesentlig siden 1970. Dagens høgskoleutdannede trafikklærere legger vekt på risikoforståelse, selvinnsikt og holdninger. Det er krevende, men det virker. Det er derfor liten tvil om at gode læreplaner for trafikkopplæring og høyt utdannede trafikklærere er et vesentlig bidrag til at det år etter år blir færre drepte og alvorlig skadde i trafikken i Norge.

Derfor er vi så skeptiske til den virksomheten som finner sted utenom de godkjente trafikkskolene. Vi mener at myndighetene burde slå mye hardere ned på piratvirksomhet. Øvelseskjøring mot vederlag burde resultere i inndratt førerkort for ledsageren og sperrefrist for eleven. Problemet er at siden det ikke er krav om registrering av ledsagere og elever er det så å si umulig å bevise at ulovlig kjøring har foregått.

Trafikkforum mener derfor at det snarest bør innføres krav om at personer som vil være ledsager ved øvelseskjøring må registrere seg som ledsager for å få lov til å drive med øvelseskjøring. Vi mener videre at denne registreringen må være knyttet til et begrenset antall navngitte elever.

Med krav om registrering av ledsager og elev og en øvre grense for hvor mange elever en ledsager kan kjøre med, ville problemet vært lettere å håndtere både for politiet, Statens vegvesen og skatteetaten. Kjøring uten registrert ledsager ville være å betrakte som kjøring uten førerkort, og aktiviteten ville vært straffbar både for elev og “ledsager”.

Omfanget av privat øvelseskjøring er mye høyere i Sverige enn i Norge, til tross for at det i Sverige både er begrensning i antall elever ledsager kan ha, krav om registrering og krav om at ledsager deltar på kurs.
Å stille større krav til ledsager kan dermed bidra til både å øke omfang og kvalitet på privat øvelseskjøring.

Men øvelseskjøring er vel bra?

Joda. Øving er bra. Når man øver for å bli bedre i noe man allerede har lært. Når man øver i tillegg til den grunnleggende innlæringen som allerede har funnet sted. Når man øver på å forsterke ønskede handlingstendenser , å øke risikoforståelsen og å foreta trygge valg. Da er øving og mengdetrening bra.

Men den “øvingen” som finner sted med useriøse aktører som tar betalt for ulovlig øvelseskjøring, skjer dessverre ikke i tillegg til, men i stedet for. Hele poenget er å betale mindre, ikke å betale mer. De som tilbyr “opplæring” uten å ha kompetanse til det, gjør dermed den samme feilen som mange dessverre også gjør ved lovlig øvelseskjøring. I stedet for å øve på det som allerede er lært, øver man på noe man ikke kan.

Men når man øver på noe man ikke kan, vil uønskede handlingstendenser bli forsterket i stedet for å bli korrigert. Og det er en lærdom som kan bli mye dyrere, både for den enkelte og for samfunnet.