Sist oppdatert: 31.10.2015 06:31

Kompetansekrav for lærere skaper utfordringer

 

Fylkesmannen har laget et kommunebilde for Sør-Aurdal. Vi har stilt rådmannen fem spørsmål knyttet til denne uttalelsen. Tjenesteleder Inger Randi Islandsmoen Kleven svarer på følgende tema:

 

"På skoleområdet blir nye kompetansekrav til lærere, og stort behov for rekruttering av nye lærere i årene som kommer, omtalt som en utfordring for Valdres-kommunene." Hva vil kommunen gjøre for å sikre at skolene har tilstrekkelig med lærere med godkjent utdanning?

De nye kompetansekravene som er fastsatt i kap. 14 i forskrift til opplæringsloven, er en stor utfordring for små kommuner og da spesielt for de minste skolene. 
 

For barnetrinnet må samtlige fast tilsatte lærere som skal undervise i ett eller flere av fagene norsk, engelsk og matematikk nå oppfylle kompetansekravet, uansett når vedkommende er utdannet; 30 studiepoeng i faget. For å undervise i fagene norsk, engelsk og matematikk på ungdomstrinnet, må den som skal undervise, ha 60 studiepoeng som er relevante for faget. For andre fag kreves 30 relevante studiepoeng for å undervise i det enkelte fag, i tillegg til tilsettingskravene. Unntaket et valgfagene, utdanningsvalg og arbeidslivsfag.

Unntak fra kompetansekravet
Midlertidig tilsatte og tilsatte på vilkår: Dersom det ikke er søkere som fyller de nye kompetansekravene for tilsetting, kan andre tilsettes midlertidig. Tilsettingsforholdet kan maksimalt vare til og med 31. juli. Dersom det ikke er andre kvalifiserte søkere, kan søker som er i gang med relevant utdanning, tilsettes på det vilkår at utdanningen blir fullført.

Det er mulig for skoleeier å fravike kravet om relevant kompetanse i undervisningsfag dersom skolen ikke har nok kvalifisert undervisningspersonale i faget. Det er en forutsetning at fagene er fordelt mellom lærerne slik at kravene kan bli fylt i størst mulig grad. Det er et vilkår at slikt unntak er nødvendig. Det er skoleeiers ansvar å vurdere om det kan settes i verk tiltak som gjør det unødvendig å fravike kompetansekravene.

Kompetanse for kvalitet
Inneværende skoleår har SAK 3 lærere som tar videreutdanning via «Kompetanse for kvalitet». Vi vil slik bygge opp kompetanse i norsk og engelsk. Forskriftsendringen medfører at vi må ta en gjennomgang for å kartlegge på hvilke fagområder vi har behov for å skaffe oss en større formell kompetanse.


Forskriftsendringen medfører at dyktige allmennlærere med lang erfaring med fagene nå ikke lenger er kvalifiserte for å undervise i fagene. Dersom denne forskriftsendringen blir stående, er vi nødt til å sette av betydelige ressurser til videreutdanning. Vi har dessverre ikke kommet langt nok i dette arbeidet til å kunne beskrive konkrete tiltak.

– Den tidligere muligheten for unntak for skoler med årstrinn 8–10 med færre enn 60 elever og færre enn fem lærerårsverk på disse årstrinnene, er opphevet fra og med 1. august 2015.