Sist oppdatert: 04.09.2015 22:06

Spørsmålene Hedalen.no har stilt

 

ARNE HEIMESTØL

Hedalen.no har utfordret partiene/listene til å svare på spørsmål knyttet til økonomi. Her kommer spørsmålene vi stilte.


 

Case 1: Vi tenker oss at kommunen høsten 2016 kan få større inntekter gjennom økte, frie, statlige overføringer, økt eiendomsskatt og/eller økte brukerbetalinger for tjenester m.v.

  1. Hvordan ser partiet/listen på å øke brukerbetalinger/kommunale avgifter og/eller eiendomsskatten?

  2. Hvilke muligheter ser partiet/listen til å omdisponere midler på dagens budsjett for å skape økt handlingsrom?

  3. Ser partiet/listen noen behov som, i lys av rådmannens kommentarer til budsjett 2015, kan og bør løses?

  4. Hvordan vil partiet/listen for øvrig disponere ekstramidlene?

Case 2: Vi tenker oss at rådmannen i oktober 2016 orienterer kommunestyret om at det har oppstått problemer med å legge fram et budsjett som er i ballanse. Etter en grundig gjennomgang med samtlige tjenesteledere mangler det fortsatt 8 millioner kroner. 

Budsjettet er så stramt at flere tjenesteområder mener at grensen nå er nådd. Brukerbetalinger og kommunale avgifter foreslås økt i tråd med generell prisstigning, mens eiendomsskatten foreløpig ikke er hevet.

  1. Hvilke økte inntektsmuligheter vil partiet/listen si ja til?

  2. Ser partiet/listen noen mulighet til omdiskponering av midler, jf. budsjett 2015?

  3. Kan det være et alternativ å vedta et budsjett som ikke er i ballanse, og dermed havne på Robek-lista?

  4. Hvordan ser partiet på å starte prosessen «Driftstilpasning  3»? Hvilke områder mener partiet/listen i så fall det er naturlig å fjerne eller redusere tjenestekvalitet på?