Sist oppdatert: 20.04.2016 16:34

Tiltak på fylkesveg 225

 

ARNE HEIMESTØL
Hedalen.no har spurt Statens vegvesen om hvilke vedlikeholdsplaner  etaten har for fylkesveg 225 over Jevnlismyra. Her er svaret vi har fått:

Drift- og vedlikeholdsseksjonen ved Statens vegvesen, vegavdeling Oppland har sett på henvendelsen fra hedalen.no vedrørende standarden på fv. 225 i Hedalen, med spørsmål om eventuelle tiltak på strekningen ved Jevnlismyra.

Anders Sveen er prosjektleder for vedlikehold på vegavdelingen og har følgende redegjørelse om hvordan dekkeutbedring på fylkesvegene i Oppland blir planlagt, generelt og mer spesielt for denne vegstrekningen i Hedalen:

Statens vegvesen er kjent med at flere av fylkesvegene i Oppland har en varierende standard og spesielt gjør dette seg gjeldende i teleløsningen.

Fv. 225 har en årsdøgnstrafikk (ÅDT) på ca. 320 pr. døgn gjennom et år og er kategorisert av Oppland Fylkeskommune som en veg i funksjonsklasse D, dvs. at det er en lokal samleveg.

Statens vegvesen arbeider nå sammen med Oppland fylkeskommune med en vedlikeholdsplan for fylkesvegene. Vegene blir satt opp i en prioritert rekkefølge med ut fra funksjonsklasse, trafikkmengde (ÅDT) og tilstand.
Strategien for å bedre tilstanden på disse vegene er tredelt.

  • Første året fjernes vannet

  • Andre året vurderes forsterkning (der det ikke var nok å fjerne vannet)

  • Tredje eller fjerde året blir det lagt nytt dekke.

I 2015 ble det grøftet og skiftet stikkrenner på fv. 225. I vår vil vi følge med på effekten av drenstiltakene som ble utført i fjor og planlegge forsterkning der vi fortsatt ser at det er store ujevnheter i dekket. Planen er å gjennomføre forsterknings-tiltakene som medfører masseutskifting i løpet av sommeren.

Når det gjelder dekketiltak, ligger fv. 225 inne som 2. prioritet i dekkeplanene for 2017. Statens vegvesen vil foreslå for Oppland fylkeskommune som vegeier, at denne vegen bør prioriteres med tanke på å få nytt dekke i 2017. Dette forutsetter at nåværende bevilgningsnivå mht. dekke blir økt noe for 2017.

Ordfører Kåre Helland opplyser at henvendelsen fra Hedalen.no ble nevnt i komiteen for samferdsel i Oppland fylke. – Svaret Hedalen.no har fått, må vi følge opp, sier Helland.