Vil snu negativ folketallsutvikling

ARNE HEIMESTØL
Det ble 36 færre innbyggere i Sør-Aurdal kommune i 2015. Antall innbyggere var 3 058 per 1.1. 2016
. Prognosene varsler fortsatt nedgang.  Emmy Bakkom (KrF) etterlyser tiltak som kan den snu den negative trenden.

 

I Sør-Aurdal kommunes årsmelding for 2015 finner vi prognosene for de neste 15 årene.

 

Dette skriver rådmannen i årsmeldingen:

Nedgangen i folketallet og alderssammensetningen er en utfordring for  kommunen. Prognosene viser at i løpet av de neste 15 årene vil antall barn og unge ( 0–19 år) kunne reduseres med 105 personer på LLLL alternativet og 58 personer på MMMM alternativet, den yrkesaktive delen av befolkningen reduseres med 104 personer (La alt.) og 93 personer (M alt.), mens aldersgruppen 67 år og eldre vil øke med 64 personer (L alt) og 123 personer (M alt). Dersom denne prognosen slår til, må kommunen foreta nødvendige endringer i tjenestetilbudet tråd med endringer i befolkningen, altså en nødvendig omfordeling av midler.

 

Vil ha sterkere satsing
– Dette er et tema vi må ta tak i. Vi må gjøre mer fra kommunens side for å legge til rette for arbeidsplasser, sier Emmy Bakkom (KrF). 


– Ikke mindre viktig er det å sørge for at vi har godt vedlikeholdte veger.

 

– Jeg er tilfreds med at kommunen har gode tjenester. Disse må vi ta vare på, og de må fortsatt være der folk bor, sier Bakkom, som legger til at det for tiden finnes både ledige hus og tomter i kommunen.