Sist oppdatert: 10.08.2016 05:01

Gjerding

 

GUNHILD BERGENE, JORDBRUKSSJEF I SØR-AURDAL KOMMUNE

 

Dyr på beite er et flott syn, og det er ønskelig at flest mulig dyr høster av beiteressursene i utmarka. Det er positivt med tanke på dyrevelferd, økonomi og gir et åpent landskap og mindre gjengroing.

 


Illustrasjonsbilde fra
dette oppslaget.

 

Samtidig er det konflikter knyttet til dyr på beite. Dårlige gjerder og gjerder til nedfalls kan medføre dyretragedier, samtidig som det kan være problematisk for hus/hytteeiere å få dyr tett innpå utgangsdør, veranda og plen.

Kommunedelplanen
Det er mange spørsmål knyttet til gjerder. I hytteområder er det som regel definert hva som er tillatt mht. gjerding i kommunedelplanen eller reguleringsplan for område. F.eks. i kommunedelplan for Teinvassåsen/ Søbekkseter, godkjent 17.12.2015, står det « Inngjerding av hytter bør ikke tillates. Når særlige forhold tilsier det kan det gis tillatelse til inngjerding av
80 m2 i direkte tilknytning til hytta.

 

Der det inngås avtaler med beiterettighetshavere eller sameier, kan det tillates inngjerding av større arealer på inntil 700 m2. Forholdet avklares i reguleringsplan.

 

Ved inngjerding skal hensynet til fri ferdsel, sikring av hevdvunne ferdselsårer, samt beitebruk og beiterett tillegges vekt». Dette innebærer at de med fritidseiendom på Teinvassåsen/Søbekksetra kan søke kommunen om å sette opp gjerde inntil 80 m2, men er det ønske om et større areal enn 80 m2 og inntil 700 m2, så må det enten skje via en reguleringsplan eller etter avtale med alle beiteberettigede i området.

Ulovlig
Nå om dagen er det fokus på bruk av strømgjerde. Strømgjerde uten strøm er farlige for husdyr, og vi har hatt tilfelle av sau som har vikla seg inn i slike gjerder og dødd. Strømgjerder uten hyppig tilsyn og strøm er til fare for dyr, er ulovlig.

Det er heller ikke lov å henge opp trådliknende gjerder (som ikke er strømtråd) som dyr kan sette seg fast i, eller piggtråd.

Vi har også tilfeller av gamle gjerder til nedfalls eller andre dårlige gjerder. Det er grunneiers ansvar å vedlikeholde og fjerne farlig gjerder.

Dyrevelferdsloven
Det er §15 i dyrevelferdsloven som omhandler bruken av gjerde:

 

Bygninger, gjerder og andre mindre innretninger skal utføres eller oppføres og holdes ved like slik at dyr ikke utsettes for fare for unødige påkjenninger og belastninger. Det skal ikke brukes piggtråd i gjerde for å regulere dyrs ferdsel.
Den som er ansvarlig for bygningen, gjerdet og innretningen, skal føre nødvendig tilsyn med disse og gjennomføre nødvendige tiltak for å kunne oppdage, forebygge og avhjelpe fare for unødige påkjenninger og belastninger.
Kongen kan gi nærmere forskrifter om bygninger, gjerder o.l., herunder om forbud mot og fjerning av slike, samt om unntak fra forbudet mot å bruke piggtråd i gjerde.

 

Råd
I de områdene der det er tillatt å gjerde, er det viktig å sette opp skikkelige gjerder. Plankegjerde, skigard eller et gjerde av stålnetting som står stramt, og uten for lang avstand mellom stolpene, er eksempler på egna gjerder mot utmark. Grinder bør slå utover og ha skikkelig hempe etc.

Meld fra
Hvis noen kommer over farlige eller ulovlige gjerder, kan det meldes til mattilsynet eller kommunen. Det er fint hvis det tas bilde av gjerdet sammen med varselet.