Sist oppdatert: 11.08.2016 22:06

Ikke tillatt å bruke el-sykkel i utmark

 

Flere har kjøpt seg el-sykkel, og noen lurer nok på om de kan brukes på for eksempel skogsbilveger. Vi har spurt plan- og miljøkonsulent Aud Berit Anmarkrud i Sør-Aurdal kommune om hvilke regler som gjelder for dette.

 

Her er svaret vi har mottatt:

El-sykkel er per i dag ikke tillatt i utmark. Vegmyndighetene endret sin definisjon av sykkel i kjøretøyforskriften i 2015, til å også omfatte el-sykler. Endringen innebærer at el-syklister etter trafikkreglene likestilles med andre syklister. Likevel vil el-sykkel fortsatt omfattes av motorferdsellovens virkeområde fordi dennes definisjon av motorferdsel er en annen:

 

«Med motorferdsel menes i denne lov bruk av kjøretøy (bil, traktor, motorsykkel, beltebil, snøscooter, o.l.) og båt eller annet flytende eller svevende fartøy  drevet med motor, samt landing og start med motordrevet luftfartøy.»

 

Utviklingen av el-sykler har gått raskt, og mange er også ukjent med dagens regelverk for bruk av el-sykler i utmark. På grunn av blant annet dette har Miljødirektoratet utarbeidet et forslag til endring i motorferdselforskriften, verneforskriften, friluftsloven og markaloven. Forslag til endring i motorferdselforskriften er å legge til følgende i § 2a:

 

«Bruk av motorisert kjøretøy som etter vegtrafikklovgivningen regnes som sykkel er tillatt på veg og opparbeidet sti i utmark.

Kommunen kan i forskrift bestemme at ferdsel som nevnt i første ledd likevel ikke skal være tillatt i bestemte områder eller på nærmere angitte stier og veger.

Reglene i paragrafen her gjelder også i områder omfattet av lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven).»

 

Forslag til endring i friluftsloven er følgende (§ 4):

«Når ikke annet er bestemt, kan eier av privat veg forby ferdsel med hestekjøretøy, motorvog (derunder sykkel med hjelpemotor), og parkering av motorvogn på eller langs vegen. Ved offentlig veg er det tillatt å parkere i utmark, såfremt det ikke volder nevneverdig skade eller ulempe.»

 

Forslag til endring av motorferdselforskriften har vært ute til høring, med høringsfrist 04.03.2016. Jeg er dessverre ikke kjent med prosessen videre for dette endringsforslaget (når endringen evt. vil trå i kraft).

 

El-sykkel er et relativt nytt fenomen, men salget er stigende og utviklingen av denne type sykkel er stor. Administrasjonen mener at det er positivt at folk kommer seg ut og benytter naturen, men det er samtidig per i dag vanskelig å si noe om omfanget og evt. hvor store utfordringer ferdsel med el-sykkel kan medføre, da dette er såpass nytt. I 2. setning i høringsforslaget til motorferdselforskriften gis kommunen en mulighet til å stanse ferdselen i bestemte områder dersom ferdselen eskalerer og påvirker friluftslivet negativt. Dersom kommunen forbyr motorferdsel på angitte stier / veger / strekninger, så påvirker dette også friluftsloven (§ 2). Administrasjonen mener at det er vesentlig at denne setningen tas inn i forskriften, og er ellers av den oppfatning at endringsforslaget slik sett er fornuftig.