Sist oppdatert: 01.12.2016 18:33

Driftskostnader og mulige utbyggingsbesparelser på Sør-Aurdalhallen

 

Dersom hallen bygges slik den nå er skissert, er driftskostnadene beregnet til 3,56 millioner kroner per år. Rådmannen peker på to alternative utbyggingsløsninger som kan redusere driftskostnadene med mellom 550 000 og 850 000 kroner.

 


Illustrasjon av det største utbyggingsalternativet

 

Her gjengir vi tilleggsinformasjonen kommunestyrets medlemmer har fått fra rådmannen før budsjettmøtet kommende tirsdag:

 

I møtet 22. november ba formannskapet administrasjonen om å synliggjøre ulike alternativer for innsparinger i den totale investeringsrammen for Sør-Aurdalhallen, samt hvilke konsekvenser disse alternativene ville ha for årlige drifts- og vedlikeholdskostnader (FDV). Det ble presisert en forventning at denne informasjonen måtte ferdigstilles til gruppemøtene 30. november.

Administrasjonen har tatt utgangspunkt i at prosjektets totale investeringsramme, så langt dette er mulig, skal holdes innenfor de 120 mill. kr. som ligger inne i investeringsbudsjettet, dog med en justering for prisøkning. I tillegg skal de FDV kostnadene som fremkommer i det siste overslaget i prosjektet, søkes redusert gjennom en reduksjon i areal og/eller gjennom rimeligere løsninger.

Vedlagte dokumenter er administrasjonens svar på denne bestillingen.

Under de rådende forhold ønsker rådmannen å presisere følgende:
 

 1. Rådmannen beklager at kostnadsrammen, så vel som FDV kostnadene, nå er høyere enn da saken var oppe i kommunestyret i 2015. Det er imidlertid mange grunner til dette, og rådmannen ber kommunestyret om forståelse for at dette har skjedd på tross av at administrasjonen har tilstrebet en stram og tett dialog med de eksterne parter som er inne i prosjektet.
   

 2. Rådmannen tilrår at kommunestyret søker løsninger hvor hallen kan bli realisert innenfor den tidsramme som er satt, dvs. med ferdigstillelse senest ved skolestart høsten 2019.
   

 3. Rådmannen tilrår at hallen bygges med de hovedfunksjoner som ligger inne, evt. med reduksjoner som ikke har vesentlige konsekvenser for totaltilbudet som hallen er ment å gi.
   

 4. Rådmannen tilrår at rammene i økonomiplanen opprettholdes. Det bør derfor søkes alternative finansierings- og/eller inntektskilder som kan dekke en økning i investerings- og driftsrammer for hallen. Rådmannen tilrår i den sammenheng en økning i den generelle eiendomsskattesatsen på 1 promille fra 2019.

 • Her er romprogram og kostnad formannskapet fikk på bordet sist tirsdag.
   

 • I dette dokumentet kan du lese tilleggsinformasjonen rådmannen gir.
   

 • Se denne illustrasjonen av idrettshall på 16*24 m
   

 • Her er idrettshall på 25 * 30 m