Sist oppdatert: 03.12.2016 08:54

Sør-Aurdalhallen:
Renter og avdrag kommer i tillegg

 

ARNE HEIMESTØL

–Renter og avdrag (finanskostnader) er ikke med i FVD- kostnader (Forvaltning, Drift, Vedlikehold), opplyser rådmann Håkon Rydland.

Denne uka fikk kommunestyremedlemmer tilsendt tilleggsinformasjon om utbygging av Sør-Aurdalhallen. Prosjektering av hallen viste en overskridelse av opprinnelig budsjett på ca. 26,5 mill. kr. brutto, ca. 20 mill. kr netto, etter at momskompensasjon og tippemiddeltilskudd er trukket fra. Tidligere vedtatt budsjettramme er på 120 mill. kroner.

 

I slutten av den siste orienteringen leser vi følgende:

Driftskostnader
Arealet av Sør-Aurdalhallen var i romprogrammet som lå til grunn for forprosjektet stipulert til 4255 m2. I forbindelse med forprosjekteringa ble dette økt til 4736 m2. Sweco har beregnet at FDV-kostnader for dette bygget er på ca. 3,56 mill. kr pr år. Reduksjon av FDV-kostnader ved alternativ 1 beregnes til å være ca. 850 000 kr pr år. Reduksjon av FDV-kostnader ved alternativ 2 beregnes til å være ca. 550 000 kr pr år. Reduksjon av FDV-kostnader ved å redusere svømmebasseng fra 10,5 x 25 meter til 10,5 x 12,5 meter beregnes til ca. 100 000 kr pr år.

Finanskostnader
Finanskostnader vil variere med markedsrente og avdragstid, men med nåværende rentevilkår beregnes disse å utgjøre ca. 5 % av totalt lånebeløp pr. år (dvs. summen av renter og avdrag). Låneopptak er synliggjort i investeringsbudsjettet, skriver rådmannen.


For hver million kroner kommunen låner til investeringer, må en altså årlig betale 50 000 kroner i avdrag og renter. Nedenfor simulerer vi totalkostnadene ved det største utbyggingsalternativet.

 

Lånebehov FDV-kostnader Finanskostnader Årlige utgifter
60 mill. kr 3,56 mill. kr 3,0 mill. kr 6,56 mill. kr
70 mill. kr 3,56 mill. kr 3,5 mill. kr 7,06 mill. kr
80 mill. kr 3,56 mill. kr 4,0 mill. kr 7,56 mill. kr
90 mill. kr 3,56 mill. kr 4,5 mill. kr 8,06 mill. kr
100 mill. kr 3,56 mill. kr 5,0 mill. kr 8,56 mill. kr


Hvor stort lånebehovet til slutt blir, vil blant annet avhenge av størrelsen på prosjektet, eventuelle overskridelser på prosjektet, tippemidler, momskompensasjon og prisstigning.