Sist oppdatert: 15.02.2016 06:39

Sterk satsing på videreutdanning

 

ARNE HEIMESTØL
Hele 5050 lærere kan få tilbud om videreutdanning kommende skoleår, og staten bidrar med en stor andel av kostnadene
. Søknadsfristen er 1. mars.

 

For å undervise i fagene norsk, samisk, norsk tegnspråk, engelsk og matematikk på barnetrinnet må den som skal undervise, ha 30 studiepoeng som er relevante for det aktuelle fag, i tillegg til å oppfylle tilsettingskravene.

Kravene til kompetanse er de samme på alle årstrinn på barnetrinnet. Kompetansekravene gjelder også dersom opplæringen i disse fagene gis som spesialundervisning. I øvrige fag er det ikke krav om relevante studiepoeng for å undervise.

 

Ungdomstrinnet
For å undervise i fagene norsk, samisk, norsk tegnspråk, engelsk og matematikk på ungdomstrinnet, må den som skal undervise ha 60 studiepoeng som er relevante for faget. Dette kravet kommer i tillegg til tilsettingskravene.
 

For andre fag kreves det 30 relevante studiepoeng for å undervise i det enkelte fag, i tillegg til tilsettingskravene. Kravene om 30 eller 60 relevante studiepoeng gjelder også dersom opplæringen i det aktuelle faget gis som spesialundervisning.

 

Reglene for kompetansekrav
Det har stått strid om de nye reglene for kompetansekrav. Kunnskapsdepartementet sende sist uke ut en pressemelding der departementet gjør det klart at kommunene skal få tid til å gi lærerne det faglige påfyllet de trenger for å oppfylle de nye kravene om å undervise i norsk, matematikk og engelsk.

 

– Vi har innført kompetansekrav fordi vi vil at elevene skal møte en lærer som har fordypning i faget, men samtidig er det viktig at kommunene får tid til å gi lærerne det faglige påfyllet de trenger, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Regelverket krever at lærere i grunnskolen må ha fordypning i matematikk, norsk og engelsk, men i ti år kan lærere få dispensasjon fra dette kravet.

– Dette er en unntaksbestemmelse som også gir rom for skjønn. Når rektorene skal sette sammen timeplanen i disse ti årene, må de gjøre en helhetlig vurdering av hva som er best for elevene, sier Røe Isaksen.

 

– En lærer som ikke har fordypning i for eksempel matematikk, vil fortsatt kunne undervise i matematikk, dersom skolen mener dette er den beste løsningen totalt sett. Men da må kommunen samtidig legge en plan for hvordan denne læreren skal få det faglige påfyllet hun trenger i løpet av de ti årene lærerne kan få dispensasjon fra kompetansekravene, sier Røe Isaksen.

 

Finansiering
Lærere som søker videreutdanning, kan velge mellom stipend på inntil
100 000 kroner eller vikarordning der en frigjøres fra ordinære arbeidsoppgaver. Tar en 30 studiepoeng og har full stilling, skal en frigjøres 37,5 % av full stilling. 30 studiepoeng tilsvarer arbeidsbelastning på 50 % stilling.

 

Skoleeiers ansvar
Søknadsfristen for lærere er 1. mars, og skoleeiers frist for å godkjenne og prioritere søknader er 15. mars.
 

Skoleeier skal dekke kostnader forbundet med reise, opphold, læremidler og liknende for lærere i både vikar- og stipendordningen. Les mer her.

 

Det er verdt å merke seg at noen av studiene kan tas via nettet. 

 

Studietilbudene
For skoleåret 2016/2017 er det utviklet 192 studietilbud på 25 studiesteder.

 

Skolene i Sør-Aurdal
Det er en kjent sak at Sør-Aurdal kommune har satt av mindre penger til kompetanseutviklingstiltak enn det normen tilsier.

 

Hedalen.no har utfordret rektor Arne Ruste ved Hedalen barne- og ungdomsskole til å komme med mer informasjon om hva lærere i SAK kan gjøre. Oppfølger til dette oppslaget kommer med det første.

  • Her kan du lese om videreutdanningstilbudene som gis kommende skoleår.