Sist oppdatert: 27.02.2016 19:01

Stort kronemessig overskudd

 

ARNE HEIMESTØL

Sør-Aurdal kommune ser ut til å få et overskudd på 10,6 millioner kroner for 2015.

 

Mindreforbruket var på ca. 7 millioner, og innsparing i drift utgjorde 5,2 millioner. Kommunen har fått større inntekter enn budsjettert gjennom integreringstilskudd, skatteinntekter, skjønnsmidler, frie disponible inntekter og prosjektmidler.

  • Her kan du lese budsjettoppfølging for 2. tertial 2015 som ble lagt fram for kommunestyret 17.12.2015.

Seinere i år vil kommunestyret få det endelige årsregnskapet og årsmelding for 2015 til behandling. Da vil en kunne få mer informasjon om hvordan det gikk på de ulike sektorene i kommunen sett i sammenheng med årsbudsjett for 2015, samt langtidsbudsjettet.