Sist oppdatert: 02.02.2016 18:16

Videokonferanser på Fekjær psykiatriske senter

 

GUNNAR FOSSHOLT

Fekjær har hatt videokonferanseutstyr siden 2010. Da fikk døgnenheten utstyr fra den norske videokonferanseprodusenten Tandberg med serviceavtale med leverandøren Atea som igjen ble formidlet gjennom Sykehuset Innlandet sin totale IKT samarbeidspartner – Sykehuspartner.

I dette systemet ble det klart at linjeleverandøren av Internett var Telenor, og videoløsningen krevde minimum 10 Mbit hastighet. Det ble løst med en radiolinkløsning fra Skardtjernskollen og direkte til Fekjær.

 


Fra poliklinikken

 

Da Fekjær skulle over på den nye IKT plattformen til Sykehuset Innlandet HF i 2014/2015 ble det satt krav om 100Mbit Internetthastighet, noe som kun kunne løses med fiberbredbånd. Denne forutsetningen har vært svært sentral for fiberbredbåndbyggingen i Hedalen så langt – men det er en annen sak…

Bruk av utstyret
Fekjær bruker videokonferanse i stadig økende grad både på praksis- og systemnivå. Noe vi opplever som riktig og nødvendig da Fekjær inngår som en del av ordningen Fritt Sykehusvalg som åpner for pasienter fra hele landet.

Alle som har krav på langvarige og koordinerte tjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP). IP er et samarbeidsdokument, en overordnet plan, for et forpliktende samarbeid mellom pasient/bruker og hjelpeapparatet som skal yte tjenester.

Dette er en av planene som benyttes ved Fekjær og som videreføres etter endt behandlingstid. Sentralt i oppfølging av planen er pasientens ansvarsgruppe. Ofte er denne gruppen representert med pasient/bruker, pårørende, kommune (koordineringsansvar), Fekjær og andre representanter for spesialisthelsetjenesten, NAV og fastlege.

Oppfølging av IP for hver enkelt pasient/ bruker ved FPS (både poliklinikken, de 6 plassene ved Fekjærtunet og de 16 plassene ved døgnenheten) skjer som regel på møter avholdt med videokonferanse.

Videokonferanse gir også nye muligheter innen eksempelvis ettervernsoppfølgingen ved Fekjær.

På systemnivå skjer også møtevirksomheten i stadig økende grad med videokonferanse. Det gjelder alt fra møter om direkte pasientoppfølging til prosjektarbeid og annen FoU virksomhet, kurs/undervisning m.m.

Svært sentralt i Sykehuset Innlandet HF og Fekjærs systemer er personvern og datasikkerhet. Fekjærs videokonferanseutstyr inngår i Norsk Helsenett som f.eks. ikke har kompatible løsninger med Skype (for privatkunder) eller andre. Men i nyere tid er det åpnet for videokonferanseløsningen Lync som er vanlig i andre bransjer i næringslivet.

Fra 2015 utvidet Fekjær også med nytt moderne videokonferanseutstyr i eget møterom i poliklinikken. Enkelte i ledelsen har også mulighet for videokonferansetilkobling via en såkalt Jabber løsning på bærbar pc med den mobiliteten og fleksibilitet det medfører.

Det er viktig for Fekjær både å kjenne til og ta del i utviklingen som skjer innen helseteknologi, som bruk av videokonferanse er et eksempel på. Helt avgjørende i oppfølgingen av det er muligheten fiberbredbåndet nå har gitt Fekjær.


Fekjær har investert mye for at vi i dag har både et fiberstamnett med god kapasitet og spredning til alle lokasjoner internt på Fekjær. Det har blant annet medført at vi nettopp har gått over til en framtidsretta IP telefoniløsning for hele Fekjær.