Sist oppdatert: 02.01.2016 18:20

Advarsel til kommunelege Halleby

 

ARNE HEIMESTØL

Statens helsetilsyn har vedtatt å gi lege Gert Halleby advarsel i samsvar med  første ledd i § 56 i helsepersonelloven. Tilsynet har kommet til at legen har brutt kravet til forsvarlighet og omsorgsfull hjelp i § 4 i samme lov. Han har dessuten brutt kravet til journalføring i § 40 i helsepersonelloven.

 

Helsetilsynet fikk tilsynssaken oversendt fra Fylkesmannen i Oppland i april 2015. Fylkesmannen hadde i september året før opprettet tilsynssak på bakgrunn av flere klager fra pasienter, samt bekymrings-meldinger fra helsepersonell ved Sykehuset Innlandet, divisjonene Gjøvik og Lillehammer, og fra legevaktskontoret ved Fagernes legevakt.


Sakene reiste spørsmål om forsvarlighet ved Hallebys virksomhet, adferd, kommunikasjon og journalføringspraksis.

 

Helsetilsynet konkluderte med at Hallebys behandling av to av pasientene var i strid med kravet til forsvarlighet og/eller omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven § 4. I tillegg kom tilsynet til at Halleby hadde brutt kravet til journalføring i samme lovs § 40. Etter en konkret helhetsvurdering fant Statens helsetilsyn at Hallebys overtredelser av helsepersonelloven var så alvorlige at han skulle gis en advarsel i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd.

 
Hedalen.no har hatt følgende kommunikasjon med Halleby på sms:
 

Hei! Hedalen.no er kjent med at du har fått advarsel fra Statens Helsetilsyn. Denne saken kommer vi til å skrive om om noen dager. Ønsker du å se oppslaget før det blir publisert og evt. å komme med en uttalelse? Kan du i så fall oppgi en e-postadresse? Hilsen fra Arne Heimestøl, redaktør på www.hedalen.no

 

Svaret fra Halleby:

 

Kjære søde Arne. Jeg kan ikke bestemme hvad du foretager dig. Sagen er på ingen måde avsluttet, Refererer til almen offentlig klageadgang. Godt nytår. Håber du har haft en god jul. Kærlig hilsen Dr Halleby


Tidligere saker

I 2007 ga Statens helsetilsyn Halleby advarsel for brudd på kravet til forsvarlighet og omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven § 4. Advarselen ble omgjort i Statens helsepersonellnemnd fordi nemnda fant at pliktbruddet ikke var tilstrekkelig alvorlig til å gi advarsel.

 

Bruddet på kravet til forsvarlighet og omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven § 4 stod imidlertid ved lag. Nemnda viste til at legen hadde opptrådt i strid med helsepersonelloven § 4 i alle sakene som lå til grunn for vedtaket, og viste til at legens oppfarende væremåte i disse sakene ikke hadde bidratt til god kommunikasjon, og at de var et brudd med kravene til omsorgsfull hjelp.

 

Fylkesmannen i Oppland viste videre til at det i forbindelse med varsel om tilsyn med Sør-Aurdalheimen i 2009 ble avdekket lovbrudd ved Hallebys journalføring som institusjonslege der. Etter dette fikk legen veiledning i journalføring, men det har i ettertid likevel dukket opp nye klager knyttet til samme tema.

 

Tilsvar fra Halleby
Før tilsynssaken ble avgjort, fikk Halleby anledning til å gi sin versjon av av sakene som var tatt opp. Her tok han selvkritikk på forsinkelse når det gjelder dianostikk i en sak.


Ellers hevder han blant annet at én sak er feilaktig framstilt, han stilte seg uforstående til en annen anklage, og om konflikten med legesenteret på Fagernes uttaler Halleby at han selv og Ole Tveiten er "voldsomme" uvenner.

 

Når det gjelder journalføring, sa Halleby blant annet følgende:

Dansker ha nu engang denne skrive måde med uthevede bokstaver, beklager men det er for at modtager skal forstå at dette er viktig.

Rettslig grunnlag for vurderingen
Statens helsetilsyn viser til følgende bestemmelser. Helsepersonelloven § 4 første og andre ledd:

§ 4. Forsvarlighet

Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig.

Helsepersonell skal innrette seg etter sine faglige kvalifikasjoner, og skal innhente bistand eller henvise pasienter videre der dette er nødvendig og mulig. Dersom pasientens behov tilsier det, skal yrkesutøvelsen skje ved samarbeid og samhandling med annet kvalifisert personell. Helsepersonell har plikt til å delta i arbeid med individuell plan når en pasient eller bruker har rett til slik plan etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5.

Helsepersonelloven § 40:

Krav til journalens innhold m.m.
Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov. Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell.

Det skal fremgå hvem som har ført opplysningene i journalen.
Departementet kan i forskrift gi nærmere regler om pasientjournalens innhold og ansvar for journalen etter denne bestemmelse, herunder om oppbevaring, overdragelse, opphør og tilintetgjøring av journal.

Forskrift om pasientjournal § 8

(Krav til journalens innhold)
Pasientjournalen skal inneholde følgende opplysninger dersom de er relevante og nødvendige: (...)

e) Bakgrunnen for helsehjelpen, opplysninger om pasientens sykehistorie, og opplysninger om pågående behandling. Beskrivelse av pasientens tilstand, herunder status ved innleggelse og utskriving.

f) Foreløpig diagnose, observasjoner, funn, undersøkelser, diagnose, behandling, pleie og annen oppfølgning som settes i verk og resultatet av dette. Plan eller avtale om videre oppfølgning.

Vurdering av henvisningspraksis

Om dette temaet knyttet til fire saker uttaler Statens helsetilsyn følgende:

Statens Helsetilsyn vurderer at dine henvisninger til spesialisthelsetjenesten generelt er kortfattede og vanskelige å forstå. Henvisningene får ikke frem det medisinske problemet, det beskriver ikke symptombildet, de inneholder ikke supplerende informasjon om pasienten som tidligere sykdommer og medisiner, og de har til dels et lite pasientrettet fokus. Dette medfører at spesialisthelsetjenesten ikke får den informasjonen de trenger for å vurdere behandlingsbehovet, som igjen kan gå ut over pasientbehandlingen.

 

Statens helsetilsyn vurderer at din henvisningspraksis er i strid med god praksis. Vi finner imidlertid ikke at at det er grunnlag for å konkludere med at din henvisningspraksis utgjør brudd på kravet til forsvarlighet i helsepersonelloven § 4.

Vurdering av journalføringspraksis knyttet til eksempler oversendt fra Fagernes legevakt

I sin vurdering skriver Statens helsetilsyn blant annet følgende:

Statens helsetilsyn vurderer at dine journalnotater fremstår som til dels rotete og uklare. I flere notater er det vanskelig å forstå hva som har skjedd og hvilke vurderinger som er gjort. Notatene har til dels et lite pasientrettet fokus, og du journalfører ved flere anledninger dine egne frustrasjoner over annet helsepersonell, for eksempel over fastlegens innsats og dine frustrasjoner over pasienters atferd.


Når det gjelder journalføringspraksis, har du tidligere i 2012/2013 fått veiledning fra Fylkesmannen om kravene til journalføring. Til tross for dette har det kommet inn nye bekymringsmeldinger om dette. Overfor Fylkesmannen har du vist lite innsikt i alt du kan ha opptrådt feil, og det ser ikke ut til at du har evnet å ta til deg veiledning. I dine uttalelser til oss har du ikke tatt selvkritikk når det gjelder din journalføringspraksis.


Statens helsetilsyn finner at din journalføring er mangelfull, og at den bryter med gjeldende krav til journalføring i helsepersonelloven § 40.

Vurdering om det skal gis advarsel

Statens helsetilsyn konkluderer med at Halleby har brutt kravet om faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven §4, og kravet til journalføring i samme lov § 40.

 

Helsetilsynet har videre funnet at Halleby i en sak kunne ha henvist en pasient til supplerende undersøkelser på et tidligere tidspunkt. I fire andre saker kunne han ha ført journal etter gjeldende regelverk. I en annen sak vurderer tilsynet at Halleby hadde mulighet til å innrette sin kommunikasjon med pasienten på en forsvarlig og omsorgsfull måte.

 

På bakgrunn av dette fant Statens helsetilsyn at lege Gert Halleby handlet uaktsomt. Videre skriver tilsynet:

Etter vår vurdering er din forsinkede henvisning i sak 1 egnet til å påføre pasienter en betydelig belastning, da forsinket diagnostikk kan medføre betydelige plager for pasienter og at potensielt alvorlig sykdom ikke blir oppdaget i tide. Vi vurderer videre at svikten i din kommunikasjon og atferd overfor pasienten og (...) i sak 6, er av en slik karakter at den er egnet til å påføre pasienter en betydelig belastning, da det kan medføre at viktig informasjon ikke blir fanget opp, og at pasienter ikke føler seg hørt eller ivaretatt. Vi vurderer om dette forholdet også er egnet til å svekke tilliten til helsepersonell eller helse- og omsorgstjenesten.


Vi vurderer også at din mangelfulle journalføring, slik dette er dokumentert i sakene (...), er av en slik karakter at den kan sies å være egnet til å påføre pasienter en betydelig belastning. Der annet helsepersonell skal yte helsehjelp, kan pasienter risikere å få mangelfull behandling ettersom det ikke fremgår av journalen en oversikt over helsehjelp som tidligere er gitt.


Hovedvilkårene for å gi deg advarsel i medhold av helsepersonell-loven § 56 er oppfylt.

Vedtak

Statens helsetilsyn gir deg i medhold av helsepersonelloven § 56 første ledd en advarsel for brudd på lovens §§ 4 og 40.

(...)

Du har rett til å klage på dette vedtaket til Statens helsepersonellnemnd, jf. helsepersonelloven §68. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. (...)