Sist oppdatert: 02.01.2016 18:25

Dyrt for både pasienter og HELFO?

 

ARNE HEIMESTØL

Gjennomsnittstallene på antall legekonsultasjoner i SAK var i 2013 i fire av seks aldersgrupper høyest i Valdres. På topp lå kommunen også når det gjelder antall sykehusinnleggelser per 1 000 innbygger.

 

Rådmannen og kontrollutvalget i SAK bad Kommunerevisjon IKS vurdere kommunens helsetjeneste generelt, og legetjenesten spesielt. Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet var å påpeke forbedringsmuligheter knyttet til organisering, ressurssituasjon og arbeidsdeling. Rapporten ble lagt fram for kommunestyret i desember 2014.

  • Hele rapporten kan du lese her.

Vi gjengir utdrag fra punktene 2.1 og 2.2.
 

Om legekonsultasjoner

Nedenfor vises gjennomsnittlig antall legekonsultasjoner pr. innbygger i definerte aldersgrupper for de seks Valdres-kommunene i 2013. Gjennomsnittstall gjør det mulig å sammenligne kommuner med ulikt
antall innbyggere

 
  0–17 år 18–49 år 50–66 år 67–79 år 80–89 år 90 år +
Sør-Aurdal 1,1 2,7 3,7 5,9 7,4 4,1
Etnedal 1,2 2,2 3 3,8 5,2 4,1
Nord-Aurdal 1,2 2,3 3 4 5,5 4,3
Vestre Slidre 1,2 2,3 2,9 4,9 4,9 2,9
Øystre Slidre 1,0 2,1 2,7 4,5 4,6 2,9
Vang 1,0 2,1 2,9 4,5 4,4 4,5

 

Vi ser at Sør-Aurdal har det høyeste gjennomsnittlige antallet konsultasjoner pr. innbygger i Valdres. Dette gjelder for alle aldersgrupper med unntak av den yngste og eldste. Spesielt høyt er antallet konsultasjoner
for aldersgruppen 67–79 år og 80–89 år.

 

Revisjonens kommentar: Vi anbefaler at rådmannen undersøker årsaken til, og konsekvensene av, at SAK ligger høyt mht. antall legekonsultasjoner pr. innbygger. Legene selv forklarer det høye antallet konsultasjoner pr. innbygger med at de følger opp pasientene nøye, herunder forebygger fremtidige helseproblemer. Vi ser at tett oppfølging er viktig og positivt for pasientene, samtidig vet vi at legekonsultasjoner koster både for pasienter og trygdesystemet.

 

Om sykehusinnleggelser
SAK hadde i 2013 det høyeste antallet innleggelser pr. 1 000 innbygger i Valdres, og antallet har økt de siste årene. Etnedal har i samme periode hatt en reduksjon i antallet innleggelser pr. 1 000 innbygger. Øvrige Valdres-kommuner har hatt et jevnere antall innleggelser i perioden enn SAK og Etnedal.

Det er i første rekke i aldersgruppene 50-66 år og 80-89 år økningen i antall innleggelser i SAK har kommet. Statistikkene fra Helsedirektoratet viser også at SAK sine innbyggere har lengre gjennomsnittlig liggetid enn innbyggere fra de fleste andre Valdres-kommunene.

Legene i SAK stiller seg spørrende til om antallet innleggelser virkelig er så høyt, men påpeker at det er viktig at pasientene blir henvist til sykehus når det er nødvendig.

 

 

Revisjonens kommentar til folkehelseprofilen for SAK: Folkehelse-barometeret indikerer at helsen til innbyggerne i SAK ikke skiller seg vesentlig ut fra fylket og landet. Vi kan ikke se at oversikten nødvendigvis forklarer det høye antallet legekonsultasjoner og sykehusinnleggelser. Det kan være interessant at rådmannen undersøker om det er noen sammenhenger her.

 

HELFO kommenterer
Hedalen.no har spurt HELFO om hvordan de ser på tallene som kommer fram i revisjonsrapporten, og at legekontoret i Bagn har holdt åpent på kveldstid, da uten at kontorpersonale er til stede.

 

Seksjonssjef Ole Trapness i HELFO kontroll uttaler følgende:

HELFO vil ikke kommentere denne konkrete saken. På generelt grunnlag kan vi si at statistikk alene normalt ikke gir oss grunnlag for å konkludere om leger påfører pasienter eller trygden unødvendige utgifter. Statistikk, som framlegges i kommunerevisjonens rapport, kan imidlertid være med på å belyse om det er særskilte forhold ved legenes pasienter (pasientpopulasjonen) som tilsier at de trenger et spesielt helsetilbud.  

 

Det som kan sies generelt er at undersøkelser og behandling hos lege, som faktureres HELFO, skal være medisinsk nødvendige. 

 

Når det gjelder organisering av legekontoret og åpningstider, kan vi generelt si at organiseringen ikke skal virke fordyrende for pasienter eller HELFO. Det er ellers opp til kommunen å sørge for et hensiktsmessig tjenestetilbud til befolkningen i sin kommune. 
Om HELFO
Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) er Helsedirektoratets ytre etat som ivaretar sentrale helserettigheter gjennom forvaltning av viktige stønadsordninger for befolkningen. Ett av hovedarbeidsområdene er refusjon på vegne av folketrygden til behandlere og enkeltpersoner. I 2014 utbetalte HELFO drøyt 30 milliarder i refusjoner og stønader.

Refusjon av utgifter til privatpersoner omfatter blant annet utgifter til behandling, legemidler og andre utgifter man kan ha rett til å få dekket etter kapitel fem i folketrygdloven.

HELFO har ansvaret for oppgjør til landets 20 000 behandlere utenfor sykehus, det vil si fastleger, legespesialister, psykologer, fysioterapeuter, kiropraktorer, logopeder, jordmødre, apotek og bandasjister med flere. Alle behandler som har refusjonsrett fra folketrygden, sender sine refusjonskrav til HELFO. Regningen for behandlingen og tjenestene disse utfører, sendes til HELFO.

HELFO utbetaler på vegne av folketrygden og kontrollerer både før utbetaling og i etterkant.