Sist oppdatert: 02.01.2016 18:29

Varsler kommunestyresak

 

ARNE HEIMESTØL

– Det planlegges en sak til kommunestyret første halvår 2016 der en gjennomgang av folkehelseoversikten er tema, sier rådmann Erland Odden.


– Hensikten vil være drøfting av årsaker, konsekvenser og ressurser opp mot statistikk, samt drøfting av status og satsingsområder sett i et  helhetsperspektiv.

 

Sykehusinnleggelser
Hedalen.no har stilt rådmannen en rekke spørsmål knyttet til legetjenesten i kommunen. Her viser vi blant annet til forvaltningsrevisjonsrapporten der rådmannen anbefales å søke å finne årsaken til økning i antall innleggelser med DRG-poeng.

 

– Dette er ikke undersøkt, skriver Odden. – Statistiske utslag og variasjoner over en fireårsperiode som her, kan være tilfeldige, og hvis en skulle få gode indikasjoner på hvorfor utviklingen er slik, ville en måtte bruke en del ressurser på å se sammenhenger over en lengre periode, også opp mot utviklingen i folkehelsen og de enkelte indikatorer over tid.  Noe av fokuset i forhold til sykehusinnleggelser og DRG-poeng er antakelig motivert av ordningen med medfinansiering av dette, som ble avviklet fra 2015.

 

Legekonsultasjoner
Når det gjelder det høye antallet legekonsultasjoner i kommunen i 2013, legger rådmannen til at kommunen ikke kan overprøve legenes medisinskfaglige vurderinger.

 

Økonomi
– Gert Halleby hadde i 2014 en inntekt på rundt 2,5 millioner kroner. Hvilke avtaler er inngått, og hva koster legetjenesten samlet sett SAK?

 

– Jeg antar at en fastleges lønnsinntekt henger sammen med arbeidsinnsatsen som nedlegges, sier Odden. – Kostnader til legetjenesten i SAK framgår av det enkelte års regnskap.

  • Her kan du lese kopi av avtale om drift av allmennpraksis og arbeidsavtale for kommunale legeoppgaver.

Kveldsåpent
Rådmannen opplyser videre at han ikke er kjent med hvor mange timer legekontoret i Bagn holder åpent på kveldstid. Kontorpersonale er ikke til stede i denne arbeidstiden.