Sist oppdatert: 11.01.2016 19:53

Reagerer på forumsytringer

 

ARNE HEIMESTØL
Hedalen.no har mottatt reaksjoner på forumsinnlegg knyttet til advarselen kommunelege Gert Halleby har fått. Vi gjengir ytringer to familiemedlemmer har sendt.

 

Først gjør vi leserne oppmerksomme på at familien fikk medhold i klagen som var sendt til Fylkeslegen og videresendt til Statens helsetilsyn. Dette skriver helsetilsynet til Halleby:

På grunn av saksforholdet slik det er beskrevet over, legger Statens helsetilsyn til grunn at du ved din atferd og kommunikasjon med pasienten og (...) pårørende i forbindelse med konsultasjonen (...) 2015, har brutt kravet til forsvarlighet og omsorgsfull hjelp i helsepersonelloven § 4.

Denne uttalelsen har vi fått fra Bente Helene Gran:

Jeg var innom på Hedalen.no og ble veldig lei meg og sint da jeg leste på forumet at enkelte mener at klager på dr. Halleby er personforfølgelse. Er det det det heter når man tør å si ifra om kritikkverdige forhold i kommunen?    

Mulig de som har skrevet innlegg, ikke har presisert godt nok hva de mener. Men slik det står skrevet nå, fremstår det som at de som har klaget på dr. Halleby, er ute etter å ta ham, og det blir ganske grovt, synes jeg. Som sykepleier, utfløtt hedøling og medmenneske må jeg få protestere.            

Det er flott at mange har gode opplevelser med en lege, det skulle da også bare mangle! En lege skal tross alt gi nødvendig helsehjelp til alle de som bor og oppholder seg i kommunen.      

Men betyr det at kritikkverdige forhold ikke har skjedd, eller at urett mot pasienter ikke kan ha blitt begått?

Som pasient står man svakt. Mange møter opp hos legen og er svært syke og fullstendig avhengige av hjelp fra primærlegen. De som uttaler seg negativt om andre som klager, har de tenkt på hvor vondt det gjør å møte opp hos lege og IKKE få hjelp? Eller å bli behandlet svært dårlig når man er på sitt aller svakeste?

Jeg er glad i bygda mi, men jeg blir opprørt når folk uttaler seg så bastant, uten å vite hva som har skjedd med andre. Bare fordi de selv liker legen? Bare fordi de selv ikke har opplevd noe?

Skal man tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer en selv?

Ingen av de som har opplevd noe vondt tør å skrive inn på forumet. Slike påstander får dermed stå alene, og fremstår som sannheten. Alle skal være fornøyd!        

Det har vært begått mye urett mot folk i bygda før, ved å tåle mobbing av andre, uten at noen grep inn. Selv om noen sa fra.

Skal man da heller ikke få si ifra når legen behandler en dårlig? Når man er på sitt aller svakeste, som syk og helt avhengig av hjelp fra helsevesenet? Ja, da stiller man jammen svakt som pasient! Og man stiller sannelig svakt i bygda òg.

Vi har et stort lovverk i Norge som skal beskytte pasientene. Kommunehelsetjenesteloven skal sikre at alle som bor og oppholder seg i kommunen, får nødvendig helsehjelp. De som jobber med pasienter i kommunen, skal melde fra om kritikkverdige forhold.

Alle i bygda skal føle seg i varetatt, også i den kommunale helsehjelpa som er der. Man klager ikke på en lege fordi man er sur for fillesaker, og det skal mye til for at det opprettes sak mot en lege. De som har meldt fra, gjør det ikke kun for seg! De gjør det også for å beskytte andre pasienter mot at det samme skjer med andre! Man skulle vel heller fått en klapp på ryggen for at man tør å si fra. For de aller fleste tør ikke det.

Kommunen har ansvaret for at helsetjenesten der er forsvarlig, og at alle lover og forskrifter blir fulgt. Når det sendes en klage mot en lege, så må faktisk de som bor i kommunen stole på at de som behandler saken hos fylkeslegen gjør det de kan for å få frem hva som har skjedd i saken, og at de handler ut fra de lovene og reglene de er satt til å forvalte.

Kommunens innbyggere har ansvar for å støtte hverandre, både de som har det godt og de som er syke, svake, gamle eller trenger hjelp. Og de som ikke har fått den hjelpa de burde fått.

Jeg vet at mange har fått hjelp, også når de har vært alvorlig syke. Og det er fint. Men la det ikke fremstå på forumet som at folk er ute etter å ta noen, fordi de protesterer på at noe kritikkverdig har skjedd. Det er svært sårende for de som går inn og leser.

Og til syvende og sist vil det ikke gavne bygda. For da tør ikke folk lenger å si i fra! Det må være godt for alle å bo i bygda.  

Det er viktig å ta vare på de som har opplevd noe vondt også.               

Bente Helene Gran

Dette skriver Kristin Gran Rolfsnes:

Man kan være sikker på at når helsemyndighetene konkluderer slik, ligger det menneskeskjebner og lidelse bak hver eneste sak. Dette er svært alvorlige hendelser, uavhengig av hverandre.

Min historie forteller om den ressurssterke som i årevis har hatt dr. Halleby som lege, og kun trengt en resept og gått igjen. En hjelper, som alvorlig sykdom brått og brutalt forvandlet til svak og hjelpetrengende.  Det er på sitt svakeste man kan bli utsatt for dr. Hallebys andre side.

Ofrene i saken kan ikke og skal ikke bruke krefter til å måtte forsvare seg mot uvitende og dømmende sambygdinger på et debattforum. Dette er mennesker som, på tross av sin skjebne, har gjort sin samfunnsplikt og rapportert videre alvorlige forhold. Det er ikke deres plikt å blottlegge dypt personlige historier for offentligheten. Det er stygt og uverdig å komme med beskyldninger mot ofrene i saken fra folk som har fått den hjelpen de trengte.