Sist oppdatert: 01.06.2016 20:27

Samarbeid mellom Norges Idrettshøgskole og Fekjær

 

GUNNAR FOSSHOLT


Fekjær psykiatriske senter er godt i gang med en større programsatsing innen fysisk aktivitet i sitt forskning- og utviklingsarbeid. Målsetningen er å utvikle Fekjær til å bli et nasjonalt kompetansemiljø og senter innen fysisk aktivitet og friluftsliv som en viktig del av behandlingen for sin målgruppe. I programsatsingen er det både påbegynt og planlagt ulike delprosjekt innen fagutvikling og forskning. parallelt er Fekjær rustet opp med moderne anlegg og fasiliteter for fysisk aktivitet i tillegg til de eksisterende. Beliggenheten med nærmiljøet, alle tilbud i Hedalen, Fekjærs setre, Vassfaret og fjellet, gir i seg selv unike muligheter for fysisk aktivitet og friluftsliv.
Les mer om pågående fagutviklingsprosjekt på Fekjærs hjemmeside: http://fekjar.com/nyheter/stoerre-fou-satsning-innen-fysisk-aktivitet-og-friluftsliv-faar-offentlig-tilskudd.aspx
Fekjær har fått med seg en rekke samarbeidspartnere på laget i satsningen. Blant annet Sykehuset Innlandet HF, Beitostølen Helseportssenter, Riisby, Helseklyngen Valdres og Land (hvor Fekjær inngår), KoRus -Øst (Kompetansesenter rus – region øst), Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Mental Helse, Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon og ikke minst Norges Idrettshøgskole.
Norges Idrettshøgskole (NIH) har fulgt programsatsingen i nærmere ett år. Det har vært et svært godt samarbeid. Fra første henvendelsen til professor Marit Sørensen ved NIH, som også sitter i programsatsingens styringsgruppe, har det kun vært positivitet. Marit Sørensen har i samarbeid med forsker Marte Bentzen tatt Fekjær med på et eget forskningsprosjekt innen motivasjon og deltagelse for fysisk aktivitet ved behandling av psykiske lidelser.
Prosjektet er gitt tittelen Fysisk aktivitet for livskvalitet – på Fekjær forkortet til FAFOLK ved Fekjær.
Marit sier følgende om FAFOLK og samarbeidet med Fekjær:
FAFOLK ved Fekjær er en del av et internasjonalt samarbeidsprosjekt med Tsjekkia som er finansiert av Norway Grants, som forvalter bruk av Norges økonomiske bidrag til EØS avtalen.
Hovedmålet for hele prosjektet er å øke bruken av fysisk aktivitet i psykiatrisk behandling ved å prøve ut forskjellige varianter av en modell som innebefatter både undervisning av personell i psykiatriske institusjoner og konkret gjennomføring av fysiske aktiviteter med ulik grad av støtte fra prosjektet.
Ved enkelte institusjoner har prosjektet bidratt med spesialutdannede instruktører (mastergradsstudenter fra NIH) gjennom opptil et halvt år, mens institusjonens eget personell deltar for å lære underveis, slik at de kan overta aktivitetene selv i etterkant.
På Fekjær er utgangspunktet sterkere i egen institusjon fordi man har ansatt egne idrettskonsulenter med idrettsfaglig utdanning på mastergradsnivå. De trenger derfor vesentlig mindre støtte fra FAFOLK. Vi kan korte ned på utdanningsbiten til det som dreier seg om motivasjon og motiveringsteknikker. De driver aktivitetene selv, og foretar de datainnsamlinger som trengs gjennom et samarbeid. Det hele lot seg også sette i sving ganske raskt, takket være en utrolig positiv og handlekraftig ledelse ved Fekjær.
For meg som fagperson er samarbeidet med Fekjær nesten som en drøm som går i oppfyllelse. Jeg har arbeidet med fysisk aktivitet i psykiatrien siden 1974, og må vel si at det generelt har gått langsomt med å få etablert fysisk aktivitet som en integrert del av psykiatrisk behandling (til tross for mange flotte ildsjeler!) De siste 6-7 årene har dokumentasjonen på hvor mye fysisk aktivitet kan bidra med i psykiatrisk behandling nesten eksplodert. Så nå å få arbeide med en psykiatrisk institusjon som vil satse på fysisk aktivitet som en sentral del av behandlingen, er en stor glede!
PS. Det bør nevnes at utgangspunktet for FAFOLK på Fekjær er et langvarig og positivt samarbeid mellom Sykehuset Innlandet HF, avdeling Reinsvoll og NIH. DS