Sist oppdatert: 12.05.2016 14:41

Fokus på jord- og skogbruk i Valdres

 

HARALD LIODDEN

Fredag 6. mai hadde KrF i Valdres besøk av stortingsrepresentant Line Henriette Hjemdal.

Hun sitter i næringskomiteen og har i mange sammenhenger markert seg som en ivrig forkjemper for at primærnæringene skal ha gode rammevilkår, både de som har mulighet for å drive storskala produksjon, men også de som driver i mindre målestokk på landsbygda. Hun hadde selv invitert seg til Valdres for å se hvilken plass jord- og skogbruk har i Valdres. Spesielt er hun interessert i å se hvilken betydning disse to næringene har i det grønne skiftet.

Dagen startet med besøk i samdrift fjøset hos Asmund Wold i Etnedal. Han har sammen med sine samarbeidspartnere bygget et moderne fjøs til 60 melkekyr. Sammen med småfe og foringsdyr har de totalt ca. 400 dyr som fores. Til dette trengs ca. 3000 rundballer pr. år.

På ettermiddagen var vi invitert til skogs av Valdres Skogavvirkning AS. Andreas Råheim avvirker ca. 100.000 kubikkmeter tømmer pr. år og er den største skogsentreprenøren i Valdres. Med stor entusiasme fortalte ha om skogens utfordringer og skogens muligheter.

På kvelden av ca. 20 personer samlet til et åpent møte på Tingvoll der temaet var «Hvilken rolle har jord- og skogbruk i det grønne skiftet». Skogbrukssjefen i Sør-Aurdal Arild Haglund innledet med å fortelle om skogbrukets plass i Valdres. Deretter hold Line H. Hjemdal et interessant foredrag med følgende hovedpunkter:

 

 •  Ingen vedtak fattes uten at vedtakene fra Parismøtet i desember 2015 om klimamålene skal nås.
   

 • Sam Eyde i 1905 var en foregangsmann som ingeniør og industrigründer som via utforming av konsesjonsreglene bidro til at vannkraften skulle eies av fellesskapet. Slik som også oljeinntektene er forvaltet de siste 44 årene.
   

 • Norge har rikt med ressurser, bruke mulighetene – selv om oljeprisene har gått noe ned.
   

 • Sammen med Johan C. Løken har Line Henriette Hjemdal skrevet to bøker om bioøkonomien, den siste i 2013 om «Fra sorte til grønne karboner» - altså viktigheten av å omstille seg etter oljen.
   

 • Helhetlig verdikjede, og hvor viktig det er at skogbrukssjefen minner om skogsbilveiene! I tillegg har KrF jobbet fram bidrag til tømmerkaier på Vestlandet, til skog som er hogstmoden nå (benytter Forsvarets langgangsmuligheter). Viktig skogsdistrikt med Begna Bruk og Treklyngen.
   

 • Anbud setter krav, skogfaktor 5-10, kunnskap om bruk av tre ref. bruken under OL 94 og til verdens høyeste trehus. Skattemessige, politiske virkemidler som avskrivingssats i skogbruket er gjenstand for diskusjon, forslag om reduksjon fra 6 – 4 %.
   

 • Søkning til skogfagskolene og NTNU har en økning, bevissthet blant studentene på skog. Utdanningslinjene innen jordbruk opplever den samme økningen i søkning.
   

 • Vårens vakreste eventyr er her igjen. I respekt for forhandlingsinstituttet bemerker jeg kun at statens tilbud til bøndene er kommet i dag, mens bondeorganisasjonene la fram sine krav i forrige uke.
   

 • Det viktigste er at det i Norge vil forbli store gårdsbruk, mellomstore gårdsbruk og mindre gårdsbruk som alle dekker behovet for økt matproduksjon, vil benytte nisjene og tradisjoner, og at jorda blir brukt i hele landet selv med ulik topografi.

Deretter fulgte diskusjon og meningsutveksling fra salen der flere aktuelle temaer ble berørt, derunder kommunereformen.