Sist oppdatert: 21.05.2016 06:43

Anbefaler å stemme nei

  På folkemøtet på Fagernes torsdag ytret ordfører Kåre Helland skepsis til kommunesammenslåing. Vi har stilt ham følgende spørsmål:
 
  1. Hvorfor anbefaler du innbyggerne i Sør-Aurdal å stemme nei til kommunesammenslåing?
     
  2. Hvordan mener du Sør-Aurdal vil greie seg økonomisk hvis kommunen fortsatt skal bestå som egen kommune?
     
  3. Hva mener du bør skje hvis to eller flere kommuner sier ja til sammenslåing?

Ordføreren svarer
Jeg har etter en lang vurdering gjennom vinteren og våren satt fordeler opp mot ulemper og kjenner også godt til samme sak fra 2004. Hadde vi gjort vedtak om å slå oss sammen den gang, hadde Valdres i dag hatt langt mindre ressurser å rutte med.

Jeg er redd vi står overfor en ny lignende hendelse, og det ønsker jeg ikke vår kommune skal ta del i. Det handler om tjenester til våre innbyggere. Jeg vil påstå at vi spesielt innen helse og tilrettelagte tjenester har et særdeles godt tilbud i Sør-Aurdal, ja, faktisk bedre en mange av de andre Valdres-kommunene. Jeg spør meg om den fortsatt vil være like god i en felles kommune. Jeg tviler i det jeg tror tjenestene må utøves likt.

Det andre er økonomi. For SA blir endringene på kort sikt uendret, men for tre av de andre kommunene noe redusert. På lengre sikt er det ingen garantier for det ene eller det andre.

Jeg har forsøkt på en objektiv måte å se muligheten i en Valdres-kommune, og det er mange gode argument for dette. Rasjonalisering er en vinkling der vi helt klart kan spare ressurser, men også dette har en side som kan slå uheldig ut.

Det blir sagt at vi kan redusere nærmere 100 stillinger på lang sikt. Finner vi ikke andre arbeidsplasser for disse, kan mange flytte ut med sine familier. Dette gir igjen reduserte skatteinntekter. Bedre og større fagmiljø er nevnt som en positiv vinkling. Dette tror jeg også på, men stemmer dette med en desentralisert løsning i henhold til intensjonsavtalen?

Større likhet for behandling av saker innad i Valdres tror jeg også på mange områder ville gi fordeler, men også her ser jeg ulikheter som ikke er ønskelig. Noen kommuner har meget liberal forhold til delingssaker, mot vår politikk har vært restriktiv med krav om god begrunnelse. For SA har dette ført til lite klagesaker på slike avgjørelser.

Jeg mener at Sør-Aurdal har gode rutiner på økonomistyring, kontinuerlig fokus på drift og en organisasjon som gir gode tjenester. Jeg registrere at andre kommuner skal til med driftstilpassning for å redusere driften. Må vi ta del i dette og kanskje måtte redusere vår på grunn av andre?

I tiden frem til folkeavstemmingen vil jeg forsøke legge frem intensjonsavtalen sammen med forhandlingsutvalget på en balansert måte med de fordeler/svakheter den gir. Folk må få et best mulig grunnlag å ta sitt valg ut i fra vår informasjon. Jeg håper flest mulig kan ta del i folkemøte den 25/5 kl. 19 på Begnadalen samfunnshus.

Til slutt vil jeg minne om folkeavstemmingen den 30/5 som stiller to spørsmål. Det siste er om hvordan vi ser på en situasjon der noen av de andre slår seg sammen og ikke Sør-Aurdal. Om en slik situasjon skulle oppstå, må vi tenke oss godt om. Det er i et slik tilfelle nødvendig med en ekstra vurdering, og det har vi lagt inn i planen. Jeg tenker her på konsekvensene med alle de ulike felles selskapene vi har i Valdres. Slår noen seg sammen, og vi sammen med Vang blir stående utenfor, vil vi få lite innflytelse på disse.

Jeg har her forsøkt svare på dine spørsmål samlet men vil oppfordre folk til vurdere saken uavhengig mine meninger. Jeg vil også høre folk sin mening gjennom folkeavstemming og vil tillegge den en vekt ut i fra deltakelse.
Bruk din mulighet og gi oss et råd den 30 mai!

Kåre Helland