Sist oppdatert: 02.05.2016 22:41

Informasjonsmøte med mange innspill

 

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

Ringerike har det travelt og vil ha elevene i Begnadalen og Hedalen til Nes. Sør-Aurdal har bedre tid, og ønsker en prosess der alle må stille med blanke ark. Dette var uttalelser fra sentrale politikere fra de to berørte kommunene på møtet som ble holdt på Nes mandag kveld.

 

 

Formannskapene i Ringerike og Sør-Aurdal har sendt skolesaken ut på høring med svarfrist 5. juni. Byråkratene i de to kommunene orienterte om alternativene de hadde kommet fram til.

 

Nedgang i elevtall
Bakteppet for utredningen er nedgang i elevtallet både ved Begnadalen skole, Hedalen barne- og ungdomsskole og Nes skole. Arbeidsgruppa som har utarbeidet høringsnotatet, mener det kan være bedre for barn å gå på en skole med flere elever på hvert trinn.


Høring og polisk behandling
Etter at høringsrunden er over, vil rådmennene i de to kommunene prøve å utmeisle en felles løsning. Ringerike er klar til å gjøre vedtak i slutten av juni, mens Sør-Aurdal ønsker mer tid til politisk behandling av saken. Trolig kommer den opp i september eller oktober.

 

Mange spørsmål og innspill
Etter orientering og matpause ble det gitt anledning til å stille spørsmål og til å komme med kommentarer.
 

Begnadalen er lang
Rasmus Piltingsrud er leder i FAU ved Begnadalen skole. Han viste til at det skal være foreldremøte for skole og barnehage i denne skolekretsen neste tirsdag. – Begnadalen er lang, og det er ikke gitt at alle elever fra denne skolekretsen blir med hvis skolen legges til Nes eller i Hedalen, sa Piltingsrud, som varslet en spørreundersøkelse for å få avklart hva foreldrene mener. Han hadde derimot stor tro på at alle elever i kretsen blir med hvis en felles barneskole legges til Begnadalen.

 

Sterk satsing på Nes
Ringerike kommune har fredet skolen på Nes og satser også på tettstedsutvikling av denne bygda. I langtidsbudsjettet er det satt av 12 millioner kr til opprusting av skolebygget. Dette beløpet er beregnet å dekke byggekostnader for en skole med elever som sokner til Nes sin nåværende skolekrets.

 

Kronglete hverdag
Flere var opptatt av hvordan en skal få hverdagen til å gå opp hvis det blir en felles skoleløsning for de tre bygdene. Arbeidsgruppa foreslår at barnehagene skal være der de er, men SFO legges etter planen der det er felles barneskole.


Økonomifakta
Den billigste løsningen vil være om kommunene blir enige om en felles skolekrets. En ordning med gjesteelever er dyrere.

 

Politikerne
Ordfører Kåre Helland (Sp) sa at politikerne var på dette møtet for å lytte. Han viste til kommunestyrets vedtak i skolesaken i 2016 og sa at prosessen bygdene er inne i, er en oppfølging av dette vedtaket. – Nå er det viktig at partene stiller med blanke ark, sa Helland. – For Sør-Aurdal har det ingen umiddelbar hast med å komme fram til et vedtak nå.

 

Varaordfører Dag Henaug (H) i  Ringerike sa at kommunen er klar til å behandle skolesaken 30. juni. Nes skole har et lavt elevtall, og for denne skolen kan toget snart gå. – Det er fornuftig å ha en felles skole for de tre bygdene på Nes.


Trine Adde Hansebakken mente at media har en jobb å gjøre med hensyn til hvordan denne saken blir vinkla. Hun viste også til næringsutviklingen som kan skje i Begna-området.


Hans Petter Aasen (Sp) sa at det er tverrpolitisk enighet i Ringerike om å satse på Nes, og han uttrykte håp om samarbeid mellom de tre bygdene.

 

Full enighet
Om meningene sprikte, var det én ting man kunne enes om: Arrangørene hadde sørget for utmerket servering.