Sist oppdatert: 21.11.2016 21:18

Forsvarleg sakshandsaming?

 

ARNE HEIMESTØL

Tysdag skal formannskapet behandle årsbudsjett for 2017 og økonomiplan for 2017–2020. I innleiinga til budsjett- og økonomiplanen skriv rådmannen mellom anna dette:

Rapport forprosjekt Sør-Aurdalshallen er ferdigstilt. Gjennom forprosjektet er detaljeringsgraden i byggeprosjektet vesentlig større, og med bakgrunn i dette er det laget et nytt kostnadsoverslag som viser en vesentlig økt kostnad i forhold til det som lå til grunn for kommunestyrets vedtak i 2015. Disse økte kostnadene er ikke lagt inn i økonomiplan for 2017-2020. Dette avventes til det er gjort en nærmere vurdering av mulige alternative løsninger. Det er nødvendig å kritisk vurdere alle nye investeringer når kommunen ellers har så høy lånegjeld.

Hedalen.no har sendt denne e-posten til rådmannen:

Det er varsla ein ny driftstilpasningsprosess. Dette er vel den tredje etter 2009, og mange vil vere interesserte i kva det er som no skal skje. Kan du svare på desse spørsmåla:

  1. Kva er totalramma for bygging av Sør-Aurdal idrettshus, slik de kjenner prosjektet i dag?

  2. Kor store årlege driftskostnader reknar kommunen med at idrettshuset vil få?

  3. Korleis ser finansieringsplanen for idrettshuset ut no?

  4. Kva for område vil ein ny driftstilpasningsprosess omfatte?

Her er svaret vi har fått frå rådmannen:

Administrasjonen sitt forslag til budsjett og økonomiplan skal behandles i formannskapet i morgen, og administrasjonen vil forholde seg til de politiske vedtak som fattes.

Det vil bli gitt en orientering om status vedr. Sør-Aurdal Idrettshus i formannskapet.

Etter dette står vi att med fleire spørsmål. Her er nokre av dei:

  1. Skal formannskapet vedta budsjett og økonomiplan utan å ha fått alle relevante dokument i hende i god tid før møtet?

  2. Kommuneøkonomien er vanskeleg, og det er varsla ein ny driftstilpasningsprosess. Skal ein auke lånerammene endå meir, og deretter setje i gang ein spareprosess for å finne dekning for auka låneopptak?

  3. Kva for område i dei kommunale tenestene er det som no skal vurderast?