Sist oppdatert: 07.10.2016 17:45

Konsekvenser av statsbudsjettet

 

ARNE HEIMESTØL

Sør-Aurdal kommune får en vekst på 1,8 % i frie inntekter. Nedgang i folketallet slår samtidig uheldig ut for kommunen. Politikerne kan trolig se fram til en utfordrende budsjettprosess.

 

Assisterende rådmann Karin Stegarud har så vidt fått sett på tallene for Sør-Aurdal. Hun regner med at kommunen får omtrent det som er lagt inn i økonomiplanen for 2016–2019.

 

Samtidig peker hun på at kommunen får nye oppgaver. Blant annet skal en legge til rette for aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere. Kommunen må også ha tilbud om øyeblikkelig hjelp for rus/psykiatri. I skolen øker timetallet i naturfag, og i barnehagene skal det legges til rette for gratis kjernetid for vanskeligstilte.

 

Flere opplysninger vil kommunen få rett over helga. Da kommer KS med en prognosemodell.