Sist oppdatert: 21.09.2016 20:01

Kommunens skatteinngang

 

Hvilke konsekvenser har økt skatteinngang for SAK, og hva skjer ved svikt i skatteinngangen? Assisterende rådmann, Karin Stegarud, og Arne Leite (Sp), forklarer dette.

Kommunens skatteinngang ( inntekt og formue) er pr. 2 tertial er kr 600 000,- høyere en periodisert budsjett, og 2,7 mill kr høyere enn på samme tid i 2015.

Prognose for 2016 (inkl. naturressursskatt) er omlag på budsjett kr 65,9 mill. I tillegg kommer eiendomsskatt på 17,3 mill. kr.

Kommunenes inntektssystem består av rammetilskudd og skatt, kommunenes frie inntekter. Kommunal skatt er er skatt på inntekt og formue, naturressursskatt og eiendomsskatt.

- Skattene er av Stortinget fastsatt til å utgjøre 40 % av samlede driftsinntekter i det kommunaløkonomiske opplegget.
Ettersom skatter er skjevt fordelt mellom kommunene, er det skatteutjevning i inntektssystemet. (Eiendomsskatt inngår ikke i skatteutjevningen.)

Dvs. at skatteutjevningen jevner ut forskjeller i inntekter mellom kommunene. Kommuner med skatteinntekter under landsgjennomsnittet blir kompensert for 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet. Kommuner med skatteinngang over landsgjennomsnittet blir trukket for 60 % av differansen mellom egen skatteinngang og landsgjennomsnittet.

Kommuner med skatteinntekter under 90 % av landsgjennom-snittet blir i tillegg kompensert for 35 % av av differensen mellom egne skatteinntekter og 90 % av landsgjennomsnittet.

Sør-Aurdal ligger på 77,3% av landsgjennomsnittet.

 

Arne Leite skriver følgende:

Sør-Aurdal får, fordi vi er en skattesvak kommune, kompensert for lav skatteinngang når rammetilskudd og skatt beregnes. Selv om vi har lavere skatteinngang enn landsgjennomsnittet, får vi altså i inntektsutjevningen kompensert for dette, slik at vi ikke taper så mye i forhold til skattesterke kommuner.


Det betyr i neste omgang at dersom skatteinngangen vår øker kraftig ett år, vil denne kompensasjonen samtidig reduseres. Og selv om skatteinngangen i kommuenskassa har økt kraftig, har den faktiske inntekta vår ikke økt tilsvarende. Se vedlagt eksempel fra KS, som ble benyttet i kommunestyret:

 

I dette eksempelet ser vi at økt skatteinngang med 6 mill, kun fører til 300 000 kr ekstra inntekt for kommunen!  Vi får med andre ord bare 300 000 ekstra «å rutte med». Og dette er en mekanisme som jeg opplever at veldig mange (forståelig nok) ikke forstår…

 

Men for å gjenta det: Det er selvsagt et sunnhetstegn, og svært gledelig, at skatteinngangen går opp i kommunen vår! Det er et tegn på økt aktivitet. :-)