Sist oppdatert: 24.09.2016 20:14

Kirkelig fellesråd

 

LIV BARBRO VEIMODET

 

Kirkelig fellesråd er et organ innen Den norske kirke, og finnes i alle norske kommuner.

 

 

 

Kirkelig fellesråd så dagens lys i 1997 ved at den kommunale forvaltningen av kirken lokalt innenfor personal, økonomistyring, byggdrift og gravplassforvaltning ble flyttet fra kommunen til dette nyopprettede forvaltningsorganet.

 

Kirkelig fellesråd betegnes som en del av kommuneforvaltningen, men er ikke en del av kommunens organisasjon ved at det etter utskillelsen er to separate rettssubjekter og har hver sine folkevalgte organer.

 

Rådet sammensettes av representanter fra de valgte menighetsrådene i kommunen. Rådets oppgaver er å ivareta kirkegårder, kirkebygg og kontorer for kirkelige ansatte. Rådets daglige virksomhet ledes av kirkevergen.

Rådet er arbeidsgiver for flere av de ansatte i kirken: Kirketjener, graver, klokker, menighetsforvalter, menighetssekretær, organist, kontormedarbeidere; i praksis alle andre enn prestene .

 

Sør-Aurdal kirkelige fellesråd har denne sammensetningen:

 

Funksjon Navn Sokn
leder Syver Bang Bagn sokn
nestleder Ragna Heiene Begnadalen sokn
medlem Gerd S. T. Skjærstein Leirskogen sokn
medlem Marianne H. Jensen  Reinli sokn
Medlem Gunn Karin Fossholm Hedalen sokn
Geistlig repr Signe E. Kvåle  
Kommunal repr Emmy Bakkom  


Rådet er valgt for fire år, og har nå sittet snart et år i posisjon. Møtene er dette første året lagt ut til kirkene slik at hele rådet skal kjenne til alle kirkene og kirkegårdene i Fellesrådsområde.

 

Torsdag 22/9 – samlet rådet seg til møte i Hedalen stavkirke, men en guidet runde i kirken ved kirkevergen før Signe prest åpnet møtet fra lesepulten.
Deretter gikk vi over i preststugu – hvor dagens saker ble behandlet.