Sist oppdatert: 12.04.2017 20:04

Jubileumsgave

 

MAGNE RUUD, HEDALEN SKOLES VENNER


For 25 år siden ble det samlet inn jubileumsgave som ble benyttet til å anskaffe bord og stoler til samfunnssalen. Skolen har i de senere åra blitt rehabilitert for en stor del, og samfunnssalen og kjøkkenet framstår nærmest som nytt.

 Det er både fra skolen og barnehagen kommet ønsker om å få til et leikeanlegg (en leikepark) på nedsiden av skolen/barnehagen.
De få leikeapparatene som eksisterer i dag er gamle, er ikke i forskriftsmessig stand og må rives. Skolen har behov for en ake/sklibakke som er tilgjengelig i friminuttene og i gymtimer. Området som er tiltenkt tilbudet vil ligge 50 meter fra barnehagen og 100 m fra hovedinngangen på skolen. Anlegget er dermed tenkt til utendørsaktiviteter hele året. I det hele snakker vi om et tilbud for skolen, for barnehagen og for leik og trivsel i fritida, i nærmiljøet.

Anlegget blir et naturlig bindeledd mellom idrettsanleggene og skolen/barnehagen. Aktivitetstilbudet er ment å gi aktivitetstilbud for aldersgruppa 2-15 år. Tenkt infrastruktur er blant annet husker, gynger, klatrestativ, hinderløype, sandkasse og en hyggeplass for voksne, - med benker og bord. Det er også uttrykt ønske om ei kortløype/hinderløype for sykkelakrobater.

Det er nedsatt et eget utvalg som består av representanter fra skolen, barnehageforeldre, FAU, Hedalen Bygdeutvalg, Hedalen IL og HSV, som ser på muligheten for å realisere et slikt prosjekt.

Ut fra de opplysningene vi har i dag, så vil et ferdigstilt anlegg bli relativt dyrt. Omregnet kostnad pr innbygger i Hedalen tilsier et beløp på ca. kr 700. Da kan leserne bruke skolekunnskapen for å finne svaret, sånn cirka.
Når det foreligger konkrete behov for utstyr og arronderingsmessige endringer, vil utvalget utarbeide kostnadsoverslag og oversikt over hvordan investeringen realistisk kan finansieres.

Vi regner med at det ikke er mulig å gjennomføre prosjektet fullt ut uten betydelig økonomisk støtte fra kommunen, lag og foreninger, næringslivet, mulig støtte fra stiftelser, gaver og bidrag, samt dugnadsinnsats.
Utvalget er av den formening at det vil være mulig å lage en prioritert framdriftsplan, slik at man realisere deler av prosjektet som er fullt akseptabel som en start på noe større.

Utvalget vil arbeide med saken i løpet av vår/sommer/høst for å presentere hva som er deres innstilling. Dette er et prosjekt som ikke lar seg realisere i 2017, men dersom alle forutsetninger er til stede, vil det kunne realiseres helt eller delvis i 2018.

Jubileumskomiteen har i møte nå i mars anbefalt å forespørre bygdefolk og andre bygdeentusiaster om å støtte prosjektet i form av ei jubileumsgave i forbindelse med jubileet.

Utvalget som arbeider med leikeparken vil i samarbeid med jubileumskomiteen komme tilbake til detaljene rundt jubileumsgava når planen er mer håndfast.

#
La dette være en foreløpig orientering. Jubileumskomiteen håper på stor oppslutning om tiltakene og arrangementene. Vi vil komme tilbake til mer informasjon når detaljene knyttet til dagarrangementet og kulturprogrammet foreligger.
Med hilsen
For jubileumskomiteen
Magne Ruud
Sign.