Sist oppdatert: 25.08.2017 13:13


20170823 Åpent møte Fv. 243 og 225. Vedlike-holdsprosjekt

  SOLVEIG LIE

Statens vegvesen orienterte onsdag om reguleringsplanen for Fv. 243 fra Buskerud grense til Hedalen stavkirke og Fv. 225 fra E16 retning Hedalen.

Dette avholdes på bakgrunn av brev av 10.06.2017 som grunneiere, lag og organisasjoner som grenser til begge fylkesvegene har mottatt. Det er ca. 130 grunneiere totalt.

Nøkkelpersonell i posjektet er:
Jon Rabben Lundby- Prosjektleder i reguleringsfasen
Leiv Roar Østerhagen – Vegplanlegger, prosjekterer løsningen
Jorunn Robøle – Grunnerverver.
  • Her finner du saksdokumentene og kart.

Rabben Lundby orienterte om formålet med prosjektet. Målsettingen med prosjektet er å sikre at driftsavdelingen får hjemmel til å utføre tungt vedlikehold av vegen, slik som grøfting, inn- og ut-løp av stikkrenner, fjerning av trafikkfarlige objekter innenfor sikkerhetssonen, fjerning av vegetasjon - før det til slutt skal legges nytt dekke. Omfanget er 7 meter fra hvitstripa i ubebodd område, tilpasninger ved bolig og jordbruk. Det vil tas mest mulig hensyn til dyrket mark.

Grunneiere som har brønner, vanningsanlegg, ledninger som krysser vegbanen eller andre spesielle hensyn og som ikke er tegnet inn på kartet, bør melde fra om dette.

Avkjøring som brukes som landbruksavkjøringer er merket med svart pil på kartet. For framtiden vil man ønske færre avkjøringer slik at gamle avkjøringer som ikke er i nevneverdig bruk, kan elimineres.

Det ble spurt om gang-og sykkelveg. Dette er ikke noe som ligger inne i handlingsprogrammet for Oppland fylkeskommune på nåværende tidspunkt og vil ikke bli en del av denne planen.

Det skal lages avtale med hver enkelt grunneier der dette er aktuelt.

Høringsfristen går ut den 01.09.2017.
Vedtak er planlagt den 26. oktober 2017.
Oppstart 2019, forutsatt tildelte midler.

Merknader kan sendes skriftlig til Jon Rabben Lundby
jon.rabben@vegvesen.no
eller på telefon 41201179
innen 01.09.2017