Sist oppdatert: 21.12.2017 21:50

Godt håp om å få på plass aktivitets-park

 

ARNE HEIMESTØL


Kommunestyret vedtok 19. desember å bevilge 250 000 kr til lekeapparater som sitt bidrag til å etablere en aktivitetspark ved Hedalen barne- og ungdomsskole. Andre varslede bidrag og håp om tippemidler gjør at utbyggingsprosjektet kan bli gjennomført i 2018.

 

 

Prosjektgruppa, som består av medlemmer fra skolen, FAU-skole, FAU-barnehage, Hedalen Bygdeutvalg, Hedalen Skoles Venner og Hedalen idrettslag, startet arbeidet sitt 10. januar 2017.


Det er utarbeidet et grundig plandokument som nå inneholder

  • inntil seks plasser for etablering av leikeapparater

  • ei sykkelløype rundt i skoglunden nedenfor skolen

  • en pumptrack, eller "humpedumpeløype" i nord/nordøstlige enden av det snauhogde feltet

  • en ake-/sklibakke (ikke ski) i søndre del av det snauhogde feltet, mot trelunden

Kommunen viktig medspiller
Sør-Aurdal kommune er en viktig samarbeidspart, og har hele tiden vært positiv til prosjektet. Dette er synliggjort blant annet i Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Sør-Aurdal kommune 2018–2021, der aktivitetsparken har fått  førsteprioritet for gjennomføring i 2018. Dette var forutsetningen for at en kunne søke om tippemidler til prosjektet allerede i 2018. Søknad er sendt, og svar er ventet i løpet av neste halvår.

Et spleiselag
Sør-Aurdal kommune har prioritert å bruke sin investering på tradisjonelle leikeapparater, mens prosjektgruppa arbeider med å finansiere øvrige aktivitetsapparater og andre tilbud. Prosjektet har en kostnadsramme på
897 000 kr.

– Vi har fått velvillige tilsagn om støtte fra lag og foreninger i bygda, sier leder i prosjektgruppa, Magne Ruud. – Det er søkt, og vi vil fortsatt søke, om midler fra stiftelser med formål å gi økonomiske bidrag til ulike tiltak, men uttellingen derfra er høyst usikker.

Ruud peker på at tilsagn om tildeling av tippemidler er helt avgjørende for at prosjektet skal kunne gjennomføres med nåværende kostnadsramme. Faller forutsetningen om tippemidler bort, vil prosjektet måtte revurderes fullstendig.

Behov for forsinket jubileumsgave?
– Hva kan bygda og andre bidra med ut over støtte som allerede er gitt?

– Vi har muligheten til å søke om bidrag fra næringsliv og hedalspatrioter, men vil avvente initiativ overfor disse til vi har noe mer håndfast om gjennomføringsevnen, sier Ruud.

Tidligst i andre halvdel av 2018
Først sommeren 2018 vil gruppa kunne samle alle trådene, slik at vi kan få satt opp ei prioritering over tiltak som kan gjennomføres ut fra tilgjengelig økonomi.

– Vi har et uttrykt ønske om at gjennomføringen skal skje i 2018, men vi har i arbeidet erfart at ting tar tid, og overraskelser som medfører utsettelse, kan oppstå, uttaler Ruud.

HIL samordner
Selv om prosjektgruppa har sitt utspring fra fem lag og foreninger, samt skolen, har det vært ønskelig og praktisk at en av foreningene framstår utad som søker av kommunale midler og tippemidler. Hedalen Idrettslag har påtatt seg denne oppgava.