Sist oppdatert: 25.02.2017 20:04

Fortsatt bare ett barnehageopptak

  Torsdag kveld behandlet kommunestyret egen sak om barnehageopptak. Opposisjonen tok til orde for to barnehageopptak per år, men fikk ikke flertall for det.
  • Her kan du lese rådmannens saksframstilling.

Reidar Schlytter (Ap) mente det nå er på tide å kartlegge framtidige behov for barnehageplass. – Kommer det flere arbeidsplasser, må kommunen være forberedt på å møte nye behov.

Elling Fekjær (TPK) uttrykte stor skuffelse over at Senterpartiet og Arbeiderpartiet ikke ville støtte opposisjonens forslag til vedtak. Han mente at de to største partiene svikter i denne saken og sa at det kan få negative følger for omdømmet til Sør-Aurdal kommune.

Forslag fra Sør-Aurdal Høyre, Sør Aurdal Fremskrittsparti, Sør-Aurdal Kristelig Folkeparti, Tverrpolitisk Kommuneliste

Sør-Aurdal kommune ser seg nødvendig i å revidere «Vedtekter for kommunale barnehager i Sør-Aurdal kommune» vedtatt av kommunestyret 17.06.10. Revidert jf. kommunestyrevedtak juni 2014. Revidert 2016, sak nr. DUN-005/16, dato 09.12.16.

Hovedårsak til en revisjon, er et mer fleksibelt barnehagetilbud, der barnefamilienes behov for barnehagetilbud skal dekkes etter absolutt beste evne.

1. Det vil fra 1. januar 2018 gjennomføres to hovedopptak

2. Hovedopptak skal være fra skolestart/august, og årsskifte. Søknadsfrist i henhold til reviderte vedtekter.

3. Kostnadene for et ekstra barnehageopptak må innarbeides i budsjett for 2018.

4. Barnehagene tilbyr søkere barnehageplass i løpet av barnehageåret dersom det er ledig kapasitet sett opp imot bemanning og areal

Tilleggsforslag fra Ap - nytt pkt 3:

Kommunestyret ber administrasjon utrede/kartlegge følgende:

1. Kartlegge forventet økning av antall søkere til barnehageplass i årene framover. Dette sett med bakgrunn i forventet økning av nye innbyggere ved f. eks flere bedrifter og arbeidsplasser som etablerers i kommunen særlig Begna industriområde.

2. Kartlegge den bygningsmessige delen ved barnehagene i kommunen, om de tilfredsstiller dagens krav til: - Lokaler generelt sett - Universell utforming - Utvidelsesmuligheter

3. Utredningen/karleggingen legges fram for kommunestyret i juni møtet.»

Forslag til merknad fra Sp

Kommunestyret ber administrasjonen vurdere om barnehagedekningen i hele kommunen er tilstrekkelig , og sikre at det i budsjettforslaget for 2018 innarbeides ei ramme som muliggjør at noen søkere kan tilbys plass i løpet av barnehageåret.

Konklusjon

  • Forslag fra H, KrF, FrP og TPK falt med 8 stemmer

  • Forslag fra Ap, enstemmig vedtatt

  • Rådmannens forslag, enstemmig vedtatt

  • Forslag til merknad fra Sp, enstemmig vedtatt

Vedtaket

Sør-Aurdal kommune forholder seg til «Vedtekter for kommunale barnehager i Sør-Aurdal kommune» vedtatt av kommunestyret 17.06.10. Revidert jf. kommunestyrevedtak juni 2014. Revidert 2016, sak nr. DUN-005/16, dato 09.12.16

1. Det gjennomføres ett hovedopptak

2. Barnehagene tilbyr søkere barnehageplass i løpet av barnehageåret dersom det er ledig kapasitet sett opp imot bemanning og areal

3. «Kommunestyret ber administrasjon utrede/kartlegge følgende:

1) Kartlegge forventet økning av antall søkere til barnehageplass i årene framover. Dette sett med bakgrunn i forventet økning av nye innbyggere ved f. eks flere bedrifter og arbeidsplasser som etablerers i kommunen særlig Begna industriområde.

2) Kartlegge den bygningsmessige delen ved barnehagene i kommunen, om de
tilfredsstiller dagens krav til:
- Lokaler generelt sett
- Universell utforming
- Utvidelsesmuligheter

3) Utredningen/karleggingen legges fram for kommunestyret i juni møtet.

Merknad:
Kommunestyret ber administrasjonen vurdere om  barnehagedek-ningen i hele kommunen er tilstrekkelig , og sikre at det i budsjettforslaget for 2018 innarbeides ei ramme som muliggjør at noen søkere kan tilbys plass i løpet av barnehageåret.