Sist oppdatert: 27.02.2017 19:53

Stiftelsen Fekjær psykiatriske senter ser lyst på framtid

  ELLING FEKJÆR

Fekjær har hatt driftsavtale med Sykehuset Innlandet (SI HF) siden 2004. Samarbeidet har vært tillitsfullt, konstruktivt og godt gjennom alle år. Overraskelsen var derfor stor da styret i SI HF 28. mai 2015 ga adm. direktør fullmakt til å kunne si opp avtalen med Fekjær.

Alle partier på Stortinget slo den gang ring rundt Fekjær, og bare seks dager etter – under Stortingets spørretime 3. juni, reiste Venstre på vegne av alle partiene spørsmål til Helse- og omsorgsminister Høie om Fekjær sin framtid. Statsråd Høie var klar i sin tale: ”Fekjær skal bestå og ha avtale med det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst (HSØ).” Dette ble godt dekket i media.

Fekjær har i etterkant hatt en særdeles konstruktiv og god prosess med SI HF, for å overføre driftsavtalen sømløst til HSØ. HSØ setter som krav at Fekjær må drives som egen virksomhet atskilt og uavhengig av Sykehuset Innlandet HF sin virksomhet. Fekjær er derfor i ferd med selv å utvikle og bygge opp de tjenester vi har mottatt fra SI HF. Målet er at avtalen overdras fra 1. september 2017.

Fra august 2016 har det vært direkte forhandlinger mellom HSØ og Fekjær. SI HF har deltatt. HSØ ga under befaring på Fekjær uttrykk for at Fekjær sin virksomhet og behandlingskjede er mer omfattende og på et faglig høyere nivå enn det de på forhånd var klar over.
Forhandlingene med HSØ er konstruktive og tillitsfulle.

Stiftelsen Fekjær
Fra 1. januar 2017 ble den ideelle Stiftelsen Fekjær (SF) med egne vedtekter og eget styre opprettet som eget rettssubjekt for driften av Fekjær psykiatriske senter. I vedtektene står blant annet dette:Stiftelsens overordnede formål er gjennom behandling, forebygging, forskning og fagutvikling å fremme psykisk helse og livskvalitet etter Lov om psykisk helsevern og andre norske lover.

Stiftelsen skal fylle følgende funksjoner:

  • Levere og drive spesialisthelsetjeneste med prioritet for unge voksne med alvorlige psykiske lidelser, eventuelt i kombinasjon med alvorlig rus- og avhengighetsproblematikk.
     
  • Videreutvikle behandlingstilbudet i samsvar med ny kunnskap, endringer og behov samfunnet har til spesialisthelsetjeneste.
     
  • Legge til rette for forskning og utvikling innenfor basisfunksjonen, gjerne i samarbeid med andre relevante fagmiljøer. Ta ansvar for å spre kunnskap og erfaring gjennom muntlig og skriftlig kommunikasjon.
     
  • Være en utdanningsarena for studenter innenfor relevante, høyere utdanninger.

Stiftelsens styre består av:
Geir Olav Gogstad (leder), Erling Lae, Jørgen Brabrand, Mona Landsend Strandbråten (ansattrepresentant) og Ståle Borgersen.

Fekjær sin framtid
Gjennom den prosess som har pågått siden mai 2015, har Fekjær fått bekreftelse på at vi har et godt omdømme og er en anerkjent behandlingsinstitusjon innen spesialisthelsetjenesten. Det politiske Norge, faginstanser og samarbeidspartnere ser verdien i det behandlingstilbudet Fekjær gir.

Samfunnet har tydelig behov for Fekjær også inn i framtida. Sykehuset Innlandet HF og Helse Sør-Øst gir tydelig uttrykk for dette.

Fekjær har et stabilt og faglig godt personell. Aldri tidligere har Fekjær hatt så mange ansatte med så mye spesialkompetanse som i dag. I tillegg har Fekjær et godt og stabilt stabspersonell. Fekjær rekrutterer godt. Oppland fylkeskommune utvider noe undervisningstilbud for pasienter ved Fekjær.

Fekjær har aldri hatt så stor søknad av pasienter fra det ganske land som i dag. I tillegg til avtalen med SI HF og fra 1. september med HSØ, er Fekjær nå kommet gjennom nåløyet og godkjent av HELFO gjennom Fritt behandlingsvalg, til å ta i mot pasienter til behandling utover rammen med HSØ.

Et klart mål for Fekjær er å gi et faglig godt behandlingstilbud innen spesialisthelsetjenesten. For å makte dette, må Fekjær kontinuerlig være i faglig og organisatorisk utvikling. Vi må gi den behandling som samfunnet etterspør. Dette krever et høykompetent personell, gode samarbeidsrelasjoner til faginstanser/utdanningsmiljøer. Det gode samarbeid med Sør-Aurdal kommune, fylkeskommune og det politiske Norge må videreutvikles.

Gjennom samarbeid med forsknings- og utdanningsmiljøer, nasjonale ledende institusjoner og personer, er Fekjær inne i en fremtidsrettet og faglig god utvikling.

Bygnings- og anleggsmessig har Fekjær de siste årene utviklet seg ved bl.a. nybygg av nytt hovedkjøkken med birom, 5 nye pasientrom, flere nye kontorer og samtalerom og idrettslåve med bla klatrevegg. Utendørs er det blitt anlagt ballbinge og bane for sandvolleyball. Fekjær har nå 23 nyoppussede pasientrom med egne bad. Dette i tillegg til Fekjærtunet overgangsboliger og poliklinikken med ambulant team.

Med høyt kvalifisert personell, et kompetent og engasjert styre for Stiftelsen Fekjær og de gode prosessene med HSØ, ser Fekjær lyst på framtida. Det vil nå være opp til Fekjær om vi vil ha ytterligere utvidelse, som igjen vil medføre flere arbeidsplasser og større aktivitet.