Sist oppdatert: 26.01.2017 06:58

Fylkesvegene 220 og 243 inne på trafikkplan

ARNE HEIMESTØL

Brukere av Hedalsvegen fra Buskerud grense til Hedalen stavkirke og fylkesvegen fra Bagn til Reinli kan, hvis høringsutkast til trafikkplan blir vedtatt, om få år ta i bruk betydelig bedre veg.

 

Handlingsprogram for fylkesveger 2018–2021 er sendt ut på høring. Fylkesvegnettet er på totalt 3007 km.

Forord til planen
I forordet til planen leser vi at det er mange utfordringer knyttet til fylkesvegene. Rapport nummer 65 fra Statens vegvesen (SVV) i 2012, Fornyelse av fylkesvegene i Region øst, viser at det ville koste ca. 1,5 mrd. kroner å fjerne forfallet på fylkesvegnettet i Oppland. Det antas at vedlikeholdsetterslepet per 2017 er på omtrent samme nivå. Når det samtidig er kostnadsutfordringer både på investering og drift, er det særdeles viktig å bruke ressursene på en mest mulig effektiv måte.

 

Hedalsvegen
Fv 243 fra Buskerud grense til Hedalen stavkirke (13,5 km) er lagt inn som veg- og vedlikeholdsprosjekt i 2019. Når kostnadene er kjent etter årlige anbudsutlysninger, kan prosjekter tas ut eller inn slik at en bruker de midlene som er bevilget til vedlikehold for det enkelte år.

 

Bagn – Reinli
Posten «mindre utbedringer» omfatter investeringstiltak på vegstrekninger og/eller punktutbedringer. Som hovedregel omfatter dette prosjekter mindre enn 30 mill. kr.


Fylkesveg 220 Bagn – Reinli er flyttet fram fra 2022 til 2020 etter nye polititiske signaler i høringsrunden. Det er satt av totalt 29 millioner kroner til dette prosjektet.

 

På side 32 i planen finner vi disse opplysningene:

FV. 220 BAGN – REINLI, DEL 1 og DEL2
Tiltak: Omlegging av veg. Svingete og bratt veg, med trafikk til barnehage og hytteområde. Omlegging av ca. 1,7 km veg fra Bagn sentrum oppover mot Reinli med bruk av masse fra tunnelbygging på E16. Tilkjøring av masser bekostes av E16-prosjektet. Massene kjøres ut i løpet av 2017 og lagres direkte i veglinja uten mellomlagring. Veganlegget ferdigstilles så når fylkeskommunen bevilger midler til dette. Reguleringsplan er vedtatt. Kostnadsvurderinger med noe større usikkerhet enn på øvrige prosjekter fordi det er gjort forenklinger av prosjektet etter reguleringsplanfasen.

Kostnad: Ca. 29 mill. kr (fylkeskommunal andel), hvorav 15 mill. kr for del 1 og 14 mill for del 2.

Av disse 29 mill. kr påløper 11,4 mill. kr. i 2017 i forbindelse med at masse fra tunneldrivingen legges ut. (Av denne summen er 3,0 mill. kr. for del 1 og 8,4 mill. kr. for del 2.) Staten vegvesen v/Prosjekt Vestoppland har sagt seg villig til å forskuttere utgiftene som påløper i 2017. Disse midlene har vi foreslått bevilget i 2020 for tilbakebetaling. Midler til å sluttføre prosjektet er foreslått etter den første fireårsperioden, i 2022.

Gledelig
Kommunestyret hadde prioritert Bagn-Reinli på førsteplass og Hedalsvegen på tredjeplass. Fylkesveg 225 (Begnadalen – Hedalen)  stod på andreplass, og her er store deler av utbedringsarbeidene over Jevnlismyra allerede gjennomført.

 

– Godt samarbeid mellom administrasjon, politisk nivå og Statens vegvesen ser ut til å lande viktige samferdselstiltak i Sør-Aurdal kommune, sier plansjef Svein Granli, som uttrykker både glede og tilfredshet over planforslaget som nå er sendt på høring.

  • Her kan du lese hele planen.