Sist oppdatert: 27.01.2017 18:52

I skiftende vind. Litt fra de første 80 år av Hedalen Arbeiderlags historie
 

  ELDOR BRÅTHEN

Det norske Arbeiderparti ble stiftet i Arendal 21. august 1887, men det skulle ta tid før partiet ble det man kalle en maktfaktor i norsk politikk. Den første arbeiderpartiregjeringa, med Christopher Hornsrud som statsminister, ble dannet i august 1928. Den var en mindretallsregjering og ble felt på tiltredelseserklæringa ca. tre uker senere.

Neste regjeringsforsøk gikk langt bedre. Ved Stortingsvalget i 1935 var valgdeltakelsen på 84 %, og Arbeiderpartiet fikk 618 616 stemmer. Det var ca. 118 000 stemmer mer enn partiet hadde oppnådd ved valget tre år tidligere. Med det resultatet var Arbeiderpartiet var valgets klare vinner med 42, 51 % av stemmene, og grunnlaget var lagt for partiets andre regjering under ledelse av «Gubben», sagbruksarbeider Johan Nygårdsvold fra Malvik i Sør-Trøndelag.

Grunnlaget var også lagt for en meget aktiv valgkamp og en solid oppbygging av partiorganisasjonen foran kommunevalget i 1936. Arbeidet var landsomfattende, og man satset spesielt på de distriktene som lå organisasjonsmessig lengst tilbake. Valdres var akkurat et slikt distrikt. Her var organisasjonen, etter Østlandsforhold, lite utbygd.

Hedalen Arbeiderlag ble stiftet på Nordre Lokalet 9. februar 1936 med god hjelp fra sentralt hold. Bjarne Borgan var, etter det vi kan se, kretssekretær i partiet og holdt ikke mindre 13 foredrag i Valdres, av disse fem i Sør-Aurdal, og av disse igjen tre i Hedalen.

Mye kan tyde på at Borgan var «læinning» og idrettsadministrator ved siden av sitt politiske virke. Historia til Oppland Arbeideridrettskrets forteller oss at Bjarne Borgan fra Nordre Land arbeideridrettslag var kretsformann, det vil vel egentlig si fylkesformann, i 1935.

Første stopp i Hedalen var på Nordre Lokalet 7. februar. Eirik Klemmetsrud åpnet møtet, og en interessert forsamling på ca.70 personer hørte Borgans foredrag om Arbeiderpartiets politikk.

Før dette må det ha skjedd et godt arbeid lokalt. Det var stemning for å stifte arbeiderlag i bygda, og ca. 40 personer tegnet seg allerede første kvelden. 8. februar var Borgan på Søre Lokalet.

9. februar holdt han igjen «et glimrende foredrag» på Nørre, og Hedalen Arbeiderlag ble stiftet.  Eirik Klemmetsrud kunne opplyse at 65 medlemmer var tegnet, og det ble valgt styre.

Gunnar Nordhagen ble valgt til lagets første formann. Gudbrand H. Lie ble sekretær, Thorvald Hardhaug kasserer. Andre medlemmer i det første styret var: Ola Gran, Georg Bergsrud, Jon Haugen og Ingvald H. Garli. Første styremøte ble holdt 14.mars. Der ble det bestemt at nestformann skulle velges innen styret, og Georg Bergsrud ble valgt.

I tillegg ble det valgt en rekke nemnder og utvalg. Mange vil sikkert mene at andre var vel så viktige, men jeg fikk lyst til å nevne litteraturnemnda. I den satt: Gudbrand H. Lie, Ole Nordby og Jon Haugen.

Medlemsmøte 21. mars sluttet seg til det styret hadde gjort ei uke tidligere. Ellers er å si at en del vedtak det første året laget eksisterte, sier ganske mye om forholdene den gang. Vi nevner: Brev til en skogeier i bygda som hadde tatt inn arbeidskraft utenfra « i stedet for med fornuftig drift å kunne bruke bygdens egne skogsarbeidere»; til sognestyret om tiltakende arbeidsledighet, gjøre alt for å få i stand ombygging av bygdevegen gjennom Åsli og offentlig vedhogst til skolene i bygda; henstilling til Sør-Aurdal kommune om å bevilge nødvendig beløp til sambinding av vegen over fjellet til Hallingdal. Dette vedtaket kom etter forslag fra vegvokter Anton Bakke og ble begrunnet med hensynet til arbeidstrafikk og turisttrafikk.

Et annet forslag fra Anton Bakke var ei henstilling til om å prøve å utbre Oppland Arbeiderblad. Bakke foreslo et stevne til sommeren, og at pengene som kom inn, skulle brukes til gratisabonnement til folk som ikke hadde råd til å holde bladet. Hvordan det gikk med den saka, vet vi ikke, men det ble utpekt abonnementssamlere allerede på konstitusjonsmøtet, og senere på året fikk OA 10 kroner til ny presse.

Mellom styremøtet den 14. og medlemsmøtet den 21., ble det holdt styremøte den 19. Der vedtok man å holde fest på Nordre lokalet om kvelden den 1. mai, og man valgte å satse på egne krefter. Formannen fikk i oppdrag å skaffe foredragsholder. Hans Nordby, Georg Bergsrud og Eirik Klemmetsrud ble foreslått. Som opplesere ble valgt: Jon Haugen , G. H. Lie og Gunnar Nordhagen. Programmet for øvrig var utlodning, bevertning og dans. Inngangspenger 75 øre. I den forbindelse tar vi med at medlemskontingenten per mnd. var fastsatt til kr 0, 25.

30. august innleda Anders Lie og Eirik Klemmetsrud til ordskifte om jordregisteret og mulighetene for bureising i Hedalen og Vassfaret. Eirik Klemmetsrud mente bureising var det beste middel til stabil bedring for bygdene. Haugevøllafeltet på ca. 1000 mål, ble ansett som best. Der kunne det bli ei pen grend.

Hedalsengene var neppe skikket uten senking av elva. Møtet påla Klemmetsrud og Ivar Sørlie å ta kontakt med grunneiere og sognestyre. Hvis disse ble med på ideen, anbefalte møtet en henvendelse til kommunestyret som i sin tur kunne søke Vassdragsvesenet om sakkyndig hjelp og Staten om økonomisk bistand. Vassfaret var et kapitel for seg. Jorda var lett å dyrke, og dessuten var det et meget vakkert sted.

Den første store saken i 1937 gjaldt skog -og landarbeiderforening for Hedalen. I første omgang vedtok man å la en komité arbeide med medlemsverving. I den satt: Tidemann Ruud og Anton Skogly fra Storruste, Thorvald Hardhaug og Anders Perlestenbakken fra Nerstad, Erik Lia og Halstein Ruud fra Ildjarnstad og Johan Heiene fra Aaslie.

Neste medlemsmøte vedr. denne saken ble holdt på Søre lokalet 14. mars. Tidemann Ruud innledet og kunne fortelle at det var tegnet 36 medlemmer. Ådølingen Johan Odda var hovedtaler. Han representerte Norsk Skog- og landarbeiderforbund og kunne fortelle at treårig arbeidskamp i Ådalen var lykkelig avslutta med en av de beste tariffavtalene i landet. I Begnadalen hadde man også fått bedre avtale. I tillegg til foreningen i Begnadalen fantes det forening i Hølera.

Møtet endte med å danne «Hedalen skog- og fløterforening». Erik G.Lie ble valgt til foreningens første formann. Som nestformann ble valgt Tidemann Ruud, kasserer Thv. Hardhaug, sekretær Georg Bergsrud. Øvrige styremedlemmer: Halstein Ruud, Anton Skogly og og Mikkel Lie.
Vararepr. Karl Hermansen, Gunnar Lien og Ola Bakke.

I 1938 holdt man fest for partiets første representant i kommunestyret, Ola K. Ruste. Det var da 25 år siden han ble innvalgt. Hedalen var på den tid delt i to fattigkommisjoner, og arbeiderlaget foreslo for Hedalen sognestyre å slå disse sammen.

Det første medlemsmøtet etter krigen ble holdt 5. august-45. Lagsvirksomhet og medlemsverving sto på saklista, og målet var å bli det man var før krigen, det største arbeiderlaget i kommunen. I valgåret 1946 holdt tilreisende talere: stortingsmann Meisdalshagen, ordfører Nilsedalen og sekretær Kjelsrud fra NSLF valgforedrag i Hedalen.

Nilsedalen talte på stevne 2. pinsedag. Åpningstalen ble holdt av ordfører Bakken, og Begnadalen musikkorps spilte. Videre noterer vi «fest for medlemmer som hadde bedt med damer» og pengeinnsamling og basar til inntekt for to personer som var rammet av langvarig sjukdom.

I 1947 drøftet man mulig statlig overtaking av bilruter. Disponent Engeseth fortalte om framtidige planer for bilrutene i Ådal og Sør-Aurdal. Thv. Hardhaug hadde vært i departementet og refererte opplysninger derfra. Medlemmene i HAL var mest stemt for statsdrevne bilruter, men etter forslag fra Anton Bakke ble kommunestyrerepresentantene stilt fritt.

Stevne på Bautahaugen med statsråd Fjeld og stortingsmann Meisdalshagen(!) som tilreisende talere måtte flyttes til Nordre Lokalet pga. regnvær. Vedtak om at hvert medlem betaler kr 2, 70. Disse pengene skulle gå til innkjøp av tran til Europahjelpen.

På 50-tallet begynte laget å gå tyngre. I 1951 hadde kommunestyret møte i søre Hedalen. Arbeidsutvalget ble bedt om å ta i mot dem og sørge for enkel middag. 2. des. gratulerte Tidemann Ruud de som var valgt inn i k-styret og påla dem å møte: «Det har mange ganger vært kleint med det i kommunale utvalg.»

I -53 ble det vedtatt å ha 1. maiarrangement med samme foredragsholder som Nes, siden det ble billigere. 1955: Meget dårlig deltakelse på møtet som skulle peke ut kandidater til kommunevalglista. Enighet om at «sju karer reiser til Bagn for å sørge for at Hedalen blir representert.»

I 1957 ble det bestemt å ikke arrangere noe 1.mai. Vanskelig å få tilslutning. 1959: Økonomien er dårlig, og aktiviteten har ligget nede. Nemnd ble satt ned, men oppgava ble for vanskelig i første omgang.

23 år senere, 15. januar 1982, var det klart for møte på Ospebakken. Der møtte: Kristofer Storruste, Inger Fossholt, Malvin Haugelien, Berit Haugelien, Helga Perlestenbakken, Agnar Bragerhaug, Solveig Bragerhaug, Torbjørn Briskodden, Trygve Ruud og Ola Fossholm.

Inger, Ola, Malvin og Torbjørn ble valgt som interimsstyre. 22. juni ble det innkalt til konstituerende møte på Nordby pensjonat. I følge Torbjørn var mye bra arbeid gjort god tid i forvegen, og det er enkelt å forstå. Inger Fossholt åpnet møtet, og hun ønsket spesielt velkommen stortingsmann Åge Hovengen, Stein Hamnes fra OAP og Kristofer Storruste, ordfører i Sør-Aurdal fra 1. januar 1982.

Hovengen gratulerte Kristofer Storruste og sa videre at dette møtet var noe av det mest gledelige han hadde opplevd. Stein Hamnes anbefalte laget å konsentrere seg om ting innen Hedalen og Sør-Aurdal «framfor atomvåpen og sikkerhetsspørsmål.»

Valget ga dette resultatet: Formann: Torbjørn Briskodden, kasserer Malvin Haugelien, sekretær Ola Jonny Fossholt. Berit Bakke, Inger Fossholt, Kolbjørn Bakke og Trygve Ruud ble foreslått som styremedlemmer. Etter forslag fra ordføreren om minst to kvinner i et styre av denne størrelse, ble Berit og Inger valgt enstemmig. Vara: Solveig Bragerhaug og Trygve Ruud.

På styremøte 27. januar foreslo Trygve Ruud at laget skulle prøve å skaffe fane til 1.mai. Saken ble utsatt til årsmøte 10.februar. Der ble det opplyst at brodert fane ville koste ca. 8000 – 11 000 kroner. Silketrykk ville koste 3-5000, og man vedtok å innkalle til medlemsmøte så snart styret hadde mer eksakte opplysninger. Saka skulle komme til å ta litt tid, men årsmelding 1985 forteller at den nå er i godt gjenge.

Oddvar Gran har tegnet skisse etter at forskjellige alternativ var drøftet. Roald Høgberget, Raufoss er engasjert til å overføre fra skisse til stoff. Berit Haugelien broderer. Oddvar tar seg av stengene og A-ens om skal være øverst. Kr 5410 var kommet inn som bidrag fra medlemmene.

Tilbake til februar - 82. Kasserer Haugelien opplyste at kassa var slank, og dermed gikk loddsalget strykende. Olava Fossholt og Malvin Haugelien spanderte gevinstene, henholdsvis et par heimestrikka sokker og 6 kopper og skåler.

1. maifeiringa i Hedalen begynte med flaggheising ved skolen, tog til Bautahaugen, bekransning av bautaene og tog tilbake. Da var klokka 9,og det var tid for kaffe. Hedalen musikkorps spilte. Ca. 40 personer deltok. Hovedarrangementet senere på dagen var i Begnadalen.

Åge Hovengen var tilbake på medlemsfest 19. juni. Vassfarsaka ble diskutert, og man vedtok å sende brev til departementet. Da laget begynte på sitt andre år etter ny oppstart, 1. januar 1983, var medlemstallet kommet opp i 118, Malvin Haugelien hadde vervet 35 alene og var med det resultatet beste verver i Oppland.

I 1983 bestemte man seg for å droppe 1. maiarrangementet i Hedalen og heller satse på medlemsfest den 7. med Åge Hovengen som taler. Litt kommunikasjonssvikt må det ha vært, for 1.maikomiteen på Bagn annonserte 1. maiarrangement i Hedalen uten at HAL visste om det. Noen, medregnet korpset, møtte ved skolen kl. 8.00, og man vedtok å ta opp hendelsen med kommunepartiet.

Mye tyder på at festen 7. mai var svært vellykket, ikke minst takket være en lang rekke dyktige sangere og musikere. Musikkorpset spilte både ute og inne. Grethe Laila Bakke akkompagnerte allsangen. Malvin Haugelien, Gunnar Nymoen, Andreas Brenden og Rolf Gunnar Olsen spilte, de tre første på trekkspill, Rolf Gunnar på bass.

Tre damer og en gutt: Olava Knutsen, Målfrid Nordby, Kjellaug Kjensrud og Bob Kjensrud framførte tre sanger, og så fikk Åge Hovengen ordet. Sitat fra protokollen: - Det værmer godt i hjerterota når en vet at vi har slike som han i Arbeiderpartiet.

Hovengen fikk overrakt Vassfarbjørn, et glassbilde som leder Torbjørn hadde laget. Deretter var det kaffe og kaker, og så begynte folk å strømme til for alvor. «Tælahiv» spilte til dans til kl. 1 om natta.

Årsmøtet i 83 ble holdt 12. januar. SAP sitt program for perioden 83-87 ble lagt fram til høring og HAL hadde en del merknader og presiseringer:
  • Vegen Nerby- Tollefsrud må gjøres ferdig, slik det allerede er bestemt.

  • Ny ordlyd vedr Hedalsheimen. Gjøres ferdig i begynnelsen av perioden.

  • Bagn har fått kommunal barnehage. Bør ikke andre bygder i kommunen ha det samme? Likevel ingen endringsforslag.

Litt senere ble det en del brevveksling med kommunepartiet som hadde dårlig økonomi og ville forhøye kontingenten. HAL svarte at mange alt hadde betalt, og at man kunne ikke forandre kontingenten uten ekstraordinært årsmøtevedtak. HAL var i stedet villig til å hjelpe på andre måter. Da det kom nytt brev, presiserte HAL sitt svar og ville heller tenke på valget til høsten i stedet for dette «tullet.»

Lagets andel av statstilskuddet, kr 1300, ble overlatt til SAP pga. kommunepartiets dårlige økonomi. Laget var representert på årsmøte i OAP og dekket selv utgiftene. Ved kommunevalget gikk Arbeiderpartiet fram fra 13 til 14 mandater. De enste hedølingene som kom inn, var ordfører Storruste ny representant, Sonja Flaten: «Også i år var det mye stryking som ikke gikk i vår favør.»

I 1984 ble Sonja Flaten valgt til leder i HAL. Hun var første kvinne som hadde dette vervet og ledet laget fram til 1986. Inger Fossholt var leder fra i perioden 1996-2000, Emmy Bakkom 2010-2015 og Tone Liss Birkelund regjerer fra og med årsmøtet i januar 2017.

20 av lagets medlemmer var på arbeiderpartistevne for Valdres og Gudbrandsdal. Gro Harlem Brundtland var hovedtaler. En studiering diskuterte skattepolitikk. Fylkesmannen fikk brev ang. Verneplanen for Vassfaret og Vidalen og nominasjonskomiteen i Oppland Arbeiderparti ei anmodning om å sikre Valdres en av de fire første plassene på stortingsvalglista.

Laget gikk inn for E 16 som stamveg mellom øst og vest. «Hovengen må ta opp dette på Stortinget.» Vedr. vår lokale trafikksituasjon ble det sendt påminnelse til trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Aurdal. Den gjaldt krav om nedsatt fartsgrense fra Dokka til Bergsrud.

Julebordet på Taverna i 83 var vellykket,og dermed gjentok man suksessen i 84. « Gammeldanskara»(Andreas Brenden, Malvin Haugelien, Gunnar Nymoen og Rolf Gunnar Olsen) spilte.

På årsmøtet i januar 1985 holdt ordføreren tale og oppfordret laget til å drive aktivt.

- Utkantstrøkene har medlemmer som partiet kan trenge, sa han.
Arbeiderpartia i Valdres arrangerte fellesmøte vedr. ambulansetjenesten. HAL var ikke enig i tilbudet som var gitt Sør-Aurdal og skrev brev til kommunepartiet, formannskapet og kommunelegen.

Fanesaken var, som før nevnt, i godt gjenge og krevde selvfølgelig mye tid. Årsmeldinga forteller at laget har 145 medlemmer. Det er holdt 5 styremøter, og året karakteriseres som «rolig»

Den store saka i 1986 var selvfølgelig 50-årsjubilet. Jubileumsfesten ble holdt på Nordre lokalet 6. september. Etter at Oddvar Gran hadde ønsket velkommen, spilt Torun og Trygve Bolstad fele. Bevertninga var rømmegraut med spekemat og saft. Senere ble det servert kaffe og kaker.

Kari Haldes Brenden hilste fra Sør-Aurdal Arbeiderparti, Kristofer Storruste fra kommunen og Tom Rogstad fra OAP. Kommunepartiet og fylkespartiet overrakte gaver. Veteranene i laget ble hedret, og Ola Fossholm fortalte litt fra den tida laget ble stiftet. Åge Hovengen talte og fikk overrakt et bilde som Tove Grønningsæter hadde laget.

«Tælahiv» spilte til dans. Den nye fana ble presentert, og referentens konklusjon er: «Et meget vellykket arrangement.» Senere kom det brev fra Åge Hovengen. Åge takket for at han hadde fått være med på «den hyggeligste festen i Oppland dette året».

Medlemsmøte 7. nov. tok opp forslag til kommunevalgprogrammet, og det ble en livlig debatt som kunne ha vart lenger hvis det ikke hadde vært for klokka. Forslag fra nominasjonskomiteen i SAP ble presentert på medlemsmøte 3. des. og førte også til en del debatt. Nominasjonskomiteen den gang foreslo å kumulere de sju første på lista.

En del diskusjon ble det også rundt budsjettet., Mange mente det ble lagt fram for seint, og at kommunestyret dermed fikk redusert innflytelse. Ordfører fortalte at skatteinngangen i 86 var 7,5 % høyere enn året før. Likevel ble en del kommunale avgifter satt opp og rammetimetallet i skolen ble foreslått redusert. HAL vedtok å be Hovedutvalget lyse ut stillingen som kommunelege 2 med bosted Hedalen.

På møte 12. okt. 1987 vedtok styret å sende en bønn til OAP. Alle brev til HAL sendes direkte til laget og ikke via SAP. For å styrke medlemmenes innflytelse innenfor partiet foreslo HAL at SAP skulle opprette representantskap med medlemmer fra alle deler av kommunen. - SAP innkaller svært sjelden til medlemsmøte, og frammøtet på disse møtene er for dårlig.
Laget var misfornøyd med tomteprisene i Bronbakklia byggefelt og mente disse var satt for høyt.

En gammel diskusjonssak ble løst fra og med 1989. Kontingentstørrelse og fordeling blir fra da av fastsatt sentralt og kontingenten er den samme over hele landet. Hedalen Arbeiderlag reagerte sterkt mot forslag i kommunestyresak 55/89. Forslaget gikk ut på å overføre avgjørelsesmyndighet til administrasjonen, og laget sa klart at dette kunne svekke folkestyret. Laget tok opp eldrepolitikk og ønsket utbygging av boliger ved Hedalsheimen og pleieheimsplasser.

Medlemstallet er på tur nedover, men er fremdeles så høyt som 116. Positiv innstilling blant medlemmene var inspirerende for styret og grunnlaget for en god jobb i laget. Styret oppfordret medlemmene til politisk aktivitet og til å møte fram på viktige møter i kommunepartiet.

I 1990 hadde HAL ansvaret for 1. maiarrangementet i Sør-Aurdal som ble holdt på Vassfarfoten. Mye folk var møtt fram, og arrangementet var vellykket. Året var ellers preget av saker innenfor helse- og sosialsektoren. HVPU- reformen var en viktig, og laget sendte brev til styringsgruppa og kommunen vedr. HVPU i Hedalen. Det ble sendt uttalelse vedr. helse- og sosialplan for Sør-Aurdal. Styret tok opp egenbetaling ved Hedalsheimen, og dette ga respons.

Julebord på Vassfarfoten i november. 50 deltakere og god stemning.
100 medlemmer, og styret er stadig opptatt av hvordan de kan bedre informasjonen til medlemmene, skape engasjement og få flere til å komme på medlemsmøtene.

I 1991 ble 150 timer i heimehjelpsordninga omgjort til faste stillinger, og kommunen ble delt i tre soner: Hedalen, Begnadalen opp til Hølerabrua, og øvre del. Betenkeligheter vedr. næringsrådets sammensetning: (ordfører, en fra opposisjonen og tre fra næringslivet) og disposisjonsmyndighet (næringsfondet, Vassfarfondet og nytt fond på 170 000 kr fra kommunaldepartementet. )

Meget dårlig valgresultat for SAAP. Styret drøftet kommunevalgresultatet og resultatet av formannskapsvalget og vedtok å be SAAP innkalle til fellesmøte.
Hedalen

I 1992 ble det holdt fire styremøter og ett medlemsmøte, det siste kombinert med avslutning av studieringen «Norge i et nytt Europa.» I 1993 hadde HAL ansvaret for 1. maiarangement. I forbindelse med valget hadde AP stand ved Samvirkelaget. Flere medlemmer var med.

4. desember hadde laget hyggekveld på Nordre Lokalet, dårlig frammøte, antakelig pga. mange andre arrangement- i disse julebordstider. Kristofer spilte trekkspill til allsang. Oddvar Amundsplass sang et par av de gode, gamle revyvisene til Edvard Elsrud. Gode historier ble fortalt, og Malvin Haugelien spilte til dans. «Ei koselig stund for de som var til stede.»

«Vi må prøve å verve nye medlemmer og ta vare på de vi har.» Det er styrets konklusjon 14. april -94. På et senere styremøte ble det bestemt at Malvin skulle ta en runde til medlemmer som ikke hadde betalt.

15. november ble det arrangert informasjons- og debattmøte vedr. EU-medlemskap. Innledere var stortingsrepresentant Mari Brenden og leder i Oppland AUF, Odd Erik Stende. Møtet var åpent for alle interesserte og samlet ca. 30 personer. Frammøtet hadde antakelig vært større om man ikke hadde kollidert med Småbrukarlaget som hadde møte på Lokalet. Magne Ruud ledet debatten på en god måte.

I 1995 var HAL godt fornøyd med Sør-Aurdal Arbeiderparti sin behandling av Teinvassåsvegen. Stor strykprosent blant hedølinger som stilte opp ved kommunevalget, og HAL vil fram mot neste valg arbeide for en bedre fordeling mellom bygdene. Fordi det var vanskelig å få folk til å ta styreverv, begynte enkelte å stille spørsmål ved lagets videre eksistens.

1996 og 1997 skulle vise seg å bli år med bra aktivitet. 1.maifeiringa 1996 samla bra med folk både på skolen og i kirka. Da arrangementet på skolen begynte kl. 15, var ca. personer samla. Ole Herman Bakken holdt appell. Stortingsrepresentant Berit Brørby Larsen var hovedtaler og vant fruktkorga. Korpset spilte, og mange gikk i tog fra skolen til Hedalsheimen og derfra til Bautahaugen og tilbake til skolen igjen.

Senere dette året tok HAL opp to saker av storlokal betydning. Den ene gjaldt brannbilen i Hedalen som ble foreslått nedlagt av økonomiske årsaker. Det andre gjaldt et skriv fra miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen som ville legge ned Søbekksæter leirskole pga. «forurensingsfare.»

60-årsjubileet som skulle ha vært holdt i 1996, ble i første omgang utsatt til juni 1997 og senere utsatt til 16. november pga. få (26) påmeldinger. I forbindelse med valgkampen reiste styret rundt om i bygda med roser og valgmateriell. - Det var helt topp! 16. nov. –arrangement ble holdt på Vassfarfoten. Menyen var juletallerken, kaker og kaffe. Åge Hovengen holdt en fin tale og delte ut merker til: Odvar Amundsplass, Kjellaug Aaslie ,
Inger Fossholt, Inger Nordby, Hans Fossholt, Martin Brenden, Harry Brenden, Gunvor Brenden, Malvin Haugelien, Arnlaug Bakke, Ola Jonny Fossholt og Svenn Olav Fossholt. August Hermansen var eldste deltaker. Han var med og stifta laget i 1936 og fikk overrakt roser fordi han hadde fått merke før. Tidemann Ruud var blant de spesielt inviterte. Han følte seg ikke sprek nok til å delta, så Åge Hovengen reiste til Hedalsheimen for å prate med han!
Inger Fossholt ga et historisk tilbakeblikk. Hun kom inn på hvor vanskelig folk hadde det i 30-åra da laget ble stiftet og nevnte flere av de som var med og dro det i gang.

Kristofer Storruste fikk diplom fra Det norske Arbeiderparti. Tone Kristin (16) og Lars Erik (7) Skoglund varta opp med feiende toradermusikk, og vi slutter beretninga fra jubileumsfesten med ei overskrift fra avisa Valdres: «Takka vera kvinner.» I styret den gang satt: Leder Inger Fossholt, nestleder Oddveig Slettebråten, sekretær Arnlaug Bakke, kasserer Berit Haugelien og styremedlem Inger Nordby.

«Sterk appell fra Hedalen» er overskrifta på en Olav Robøle-artikkel i avisa Valdres. Utklippet er ikke datert, men må være fra 98 eller 99. Poenget er organisasjonsfloraen og samholdet i Hedalen. Fylkestinget skulle behandle forslag om nedskjæringer i ambulansetjeneste og fikk bordet et skriv undertegnet av representanter for 13 organisasjoner.
Her ble det gitt følgende basisopplysninger:

  • Bygda har en høg andel eldre.

  • Det er mange hytter, noe som medfører at antall personer i perioder er langt høyere enn folketallsstatistikken tilsier.

  • Mangler lege, men man har så langt stasjonert ambulanse med kvalifisert personale, De kan rykke ut på kort varsel og gi en viss trygghet.

Sluttappell: God helsepolitikk er god distriktspolitikk.

I 1999 var det igjen Hedalen sin tur til å ha 1. mai-arrangementet. Dagens taler var Tommy Skar, sekretær ved partikontoret i Oslo. «Skoglundunga» spilte trekkspill og gitar. Inger Olea spilte til allsang. Ole Herman Bakken takket HAL for bilde og leste et dikt som mor hans, Helga Karlsgot Bakken hadde skrevet. Cato Storengen underholdt. Anders Vidar ledet festen og ca. 130 personer var til stede.

Årsmøtet 14. 3. 2001 samlet seg enstemmig om en henstilling til SAAP:
HAL ber SAAP primært arbeide for å få besatt ledig legestilling ved Hedalen Legesenter. Faller dette for vanskelig, ber HAL om at det innledes forhandlinger med Ringerike kommune- om evt. samarbeid mellom Hedalen og Nes Legesenter.

På årsmøtet i 2002 orienterte leder Anders Vidar Storruste om «Småsamfunnsprosjektet i Hedalen, målsettinger og satsingsområder.» Gunnar Haugen var ansatt som prosjektleder.

På plussida for øvrig, Det er vedtatt utbygging av Hedalsheimen med sju leiligheter, og opparbeiding av nye tomter i Bronbakklia er godt i gang.
Knut Korsæth var 1. maitaler og snakket varmt om bygda vår. Legekontoret er fortatt stengt. Kommunestyret har vedtatt at Hedalen legekontor skal betjenes inntil tre dager i uka.

Livlig diskusjon på årsmøtet i mars 2004. Er det mulig å få lege til Hedalen igjen, eller skal vi heller jobbe for godt samarbeid med Nes?
Emmy Bakkom og Tor Anders Perlestenbakken vil stille spørsmål: - Hvorfor var det lukka møte da legesaka ble avgjort. Delte meninger om evt. storkommune.

Lite 1. mai-tog i 2005, men bra oppslutning om arrangementet på skolen. Appell ved Espen Johnsen og Anders Kletthagen.  Tor Anders Perlestenbakken har nå blitt leder i HAL. Medlemsmte 9. oktober 2006 drøftet programinnspill og nominasjonsprosessen i kommune og fylke.

I 2008 var stortingsmann Espen Johnsen hovedtaler 1. mai. Årsmøtet i Hedalen Arbeiderlag 19.01. 2009 drøftet driftstilpassingsprosessen og gikk inn for to skolekretser, en for øvre og en for ytre del av kommunen.
Hedalen barne- og ungdomsskole bevares som 1-10-skole. Klasser skal ikke deles underveis i grunnskoleløpet. HAL sine representanter i parti- og kommunestyre skal gå inn for å bevare HBU som en 1-10 enhet.
2. nov. sendte HAL ved leder Tor Anders Perlestenbakken brev til leder i SAAP, Svein Bakke.

HAL ønsker prinsipielt en offentlig skole, men ser at private alternativer kan framstå som nødvendige dersom det offentlige skoletilbudet oppfattes som for dårlig og forlangt unna. 1. maifeiring i Hedalen. Tale for dagen v/styremedlem i OAP, Hans Kristian Enge.

9. november 2012 var det bygdekveld på Hedalen barne- og ungdomsskole. HAL var initiativtaker og arrangerte i samarbeid med gode hjelpere fra hele kommunen og Valdres natur –og kulturpark ved Kjell Arne Berntsen.
Tema: Hå kan vi vara grepa stolte tå i Sør-Valdres?

1. mai-feiringa i 2014 ble vellykket, ikke minst takket være sal og scene-gruppa ved Hedalen barne- og ungdomsskole som viste glimt frå en Astrid Lindgren -forestilling de hadde arbeidd med.

15. januar 2017 markerte HAL sitt 80-årsjubileum. Ønsket fra et enstemmig årsmøte samme dag var utvetydig. HAL skal bestå som partilag i Sør-Aurdal arbeiderparti.

SAP sitt årsmøte 26.01.2017, ble presentert to forslag:

  1. Sør-Aurdal Arbeiderparti organiseres uten partilag fra 1.3. 2017.
    2.Notat fra arbeidsgruppe bestående av Bente Lindahl og Marianne Sand Hansen fra SAP og Rolf Gunnar Olsen fra HAL.

  2. Forslag nr. 2 ble vedtatt og innebærer at Hedalen Arbeiderlag fortsetter som partilag i Sør-Aurdal Arbeiderparti.