Sist oppdatert: 06.07.2017 07:07

Mener revisjonssjefen ikke brøt taushetsplikten

  ARNE HEIMESTØL

Styret i Kommunerevisjon IKS konkluderte mandag 3. juli med at revisjonssjef Åge Sandsengen  ikke brøt taushetsplikten da han sendte opplysninger til pressen om to tidligere ledere i Sør-Aurdal kommune.

Styret bygger konklusjonen sin på en juridisk rapport fra advokatfirmaet Thallaug og en uttalelse fra Norges kommunerevisorforbund. Styrelederen forteller at de har gått nøye gjennom medieoppslagene som har vært om saken i Kommunal Rapport og "Valdres".

Sandsengen opplyser at han ikke har deltatt i saksbehandlingen styret har gjennomført ut over å utarbeide møteinnkallingen.

Aktuelle lover og tolkning av dem
I revisorloven § 6-1 leser vi blant annet dette:

Revisor og revisors medarbeidere har taushetsplikt om alt de under sin virksomhet får kjennskap til med mindre annet følger av lov, eller den opplysningene gjelder har samtykket til at taushetsplikten ikke skal gjelde. Revisor og revisors medarbeidere kan ikke utnytte slike opplysninger i egen virksomhet eller i tjeneste eller arbeid for andre.

Sandsengen sier at revisorloven ikke gjelder for for kommunal revisjon. Kommunal revisjon har taushetsplikt jf. Kommuneloven § 78 nr. 7.

§ 78.Revisjon
7. Revisor har taushetsplikt etter forvaltningsloven §§ 13 til 13 e.

§ 13. (taushetsplikt).
Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet får vite om:

1) noens personlige forhold, eller

2) tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår.

Dette skriver Regjeringen v/Lovavdelingen i sin vurdering av revisor sin taushetsplikt i henhold til kommuneloven:

Utgangspunktet er altså at revisor er pålagt en strengere taushetsplikt etter kommuneloven enn det som etter forvaltningsloven gjelder for tjenestemenn i sin alminnelighet.

Betydelig uenighet
Til Kommunal Rapport sa ordfører Eivind Brenna i Vestre Slidre mandag at han mener både styret og revisjonssjefen burde beklage at personlig informasjon om de to lederne har blitt spredd til pressen. – Her er personopplysninger fra en kommune blitt spredt av noen kommunen har et kundeforhold til – altså revisjonen.

Wessel-Aas er én av tre jurister som overfor Kommunal Rapport har konkludert med at revisjonssjefen har brutt taushetsplikten. Både han og advokat Andreas Stang Lund avviser at taushetsplikten ble opphevet av kritikken som ble framsatt mot revisjonen i media, slik advokatkontoret Thallaug og NKRF framholder.

– I denne saken kan jeg ikke se at det foreligger beskyldninger av en slik art at det er tilfellet, og i alle fall ikke slik at de aktuelle e-postene kunne deles med offentligheten. E-postene inneholder langt mer informasjon enn hva som ville anses som nødvendig for at kommunerevisoren kunne svare på kritikken. De taushetsbelagte opplysningene omfatter dessuten også en tredjeparts forhold, som kommunerevisoren uansett ikke var berettiget til å offentliggjøre, sier Wessel Aas til Kommunal Rapport.