Sist oppdatert: 31.05.2017 18:36

Nesbyen - Hedalen veglag informerer

  HARALD LIODDEN

Tverrforbindelsen mellom Hedalen i Valdres og Nesbyen i Hallingdal (kalt Vassfarvegen) ble privatisert i 2008. Et styre ble valgt med representanter fra begge sider av fylkesgrensen.

 

Automatbommer ble montert på begge sider, og vegen ble oppjustert. I dag fremstår vegen som en godt vedlikeholdt helårsvei og har fast dekke på Valdres-siden og grusdekke på Halling-siden. Trafikken har økt jevnt hele tiden og fremstår i dag som en attraktiv forbindelse, både for hyttefolk og som en alternativ tverrforbindelse.

I og med at trafikkgrunnlaget er godt, har det vært mulig å bygge opp et driftsfond i løpet av de siste årene. Dette gir nå muligheter for å tenke i nye investeringer. På vegens årsmøte nå i mai fikk styret tilslutning til følgende fremdriftsplan:

  • I løpet av sommeren 2017 foretas en befaring av hvilke punkter som bør utbedres (grøfter, utskifting av grunn mm). Utfra en kostnadsramme på inntil 1,5 mill. kroner kan dette arbeidet utføres høsten 2017.
     
  • Nytt asfaltdekke legges på Valdres-siden samt asfaltering av grusvegen i Varda-bakkene opp Todalen høsten 2018. Før dette iverksettes må styret legge fram et kostnadsoverslag for godkjenning på årsmøtet i 2018.

Dette betyr at det fra driftsfondet er frigjort 1,5 mill. til grunnarbeider og grøfting i forbindelse med nytt asfaltdekke. Dette blir gjort i henhold til veiavtalen som ble laget i 2008. Driftsfondet er bygd opp for å møte de stor investeringene denne avtalen pålegger styret. Veier er ikke aksepterte som låneobjekt, og det har tatt 10 år bygge opp et fond som kan møte disse investeringene.

I tillegg vedtok årsmøtet følgende endringer:

  • Det innføres som en prøveordning et vinterkort i perioden 15. desember til 2. påskedag til en pris av kr. 500 + depositum. Kortet er personlig og skal kun gjelde i en av bommene.
  • Årskort for tunge kjøretøy utgår. I stedet innføres en turpris på kr. 150 for kjøretøy over 7,5 tonn gjeldende fra 1.1.2018.
  • Det innføres et vedlikeholdsbidrag stort kr. 10.000 for 1. gangs salg av hyttetomter som har adkomst fra Vassfarvegen gjeldende fra 1. juli 2017. Selgende grunneier har ansvaret for innbetaling av bidraget.

For ytterligere informasjon vises det til vegens hjemmeside på: www.vassfarvegen.no. Her finner du bl.a. under fanen «Vegmelding» en Twitter-modul som oppdateres med veginformasjon, særlig med fokus på føreforhold vinterstid.