Sist oppdatert: 17.06.2017 05:36

Bedre hjelp der barna bor
 

  BARNE- OG LIKESTILLINGSMINISTER SOLVEIG HORNE, FRP

Barnevernet er en av de viktigste tjenestene vi har. Nylig vedtok Stortinget regjeringens forslag til barnevernsreform. Den skal gi et bedre barnevern.

Målet med barnevernsreformen er at vi skal forebygge mer, bruke familie og nettverk mer, styrke kompetansen i barnevernet, øke samarbeidet mellom tjenestene i kommunene og at kommunene skal få mer ansvar og større valgfrihet.

Reformen gir mer ansvar både faglig og økonomisk til kommunene. Kommunene må komme tidlig inn med enkle tiltak som ikke nødvendigvis behøver å komme fra barnevernet. Kanskje kan helsesøster eller en familieterapeut være en av dem som hjelper.

Kommunens plikt til å søke etter fosterhjem i barnets familie og nære nettverk blir lovfestet. Kommunene skal dokumentere at dette er gjort.

For å få til dette må familiene involveres, for eksempel ved bruk av familieråd. Kongsberg kommune fikk ned akuttplasseringer med 90 prosent på denne måten. I 2015 fikk over 50 prosent av nye barn i barnevernet, som trengte kommunale fosterhjem, bo hos slektninger eller i nært nettverk. Ofte gir slike fosterhjem mer stabilitet, og barna kan holde kontakt med vennene sine og noen ganger fortsette på samme skole. Vi vil at flere barn skal få bo slik.

Med reformen kommer også en kompetansestrategi. Hovedelementene i strategien skal være etablering av nasjonale utdanningstilbud, veiledningsteam og interkommunale læringsnettverk og kompetansemiljøer, slik at tjenestene får bedre tilgang på nødvendig kunnskap og praktisk veiledning. Veiledningsteam skal gis som tilbud til kommuner med høy risiko for svikt i tjenestetilbudet.

Vi har bevilget 20 millioner kroner til nye kompetansetiltak i år. Fra høsten av skal det etableres nasjonale opplæringstilbud om undersøkelses- og hjelpetiltaksarbeid, slik at vi hever kvaliteten på barnevernets oppfølging av utsatte barn og familier.

God ledelse er avgjørende for et godt barnevern. Tiltak for å styrke lederkompetanse i barnevernet har derfor høy prioritet. Jeg er glad for at vi fikk en ny barnevernslederutdanning i fjor, i samarbeid mellom NTNU og Høgskolen i Nord-Trøndelag.

Barnevernet møter noen av de mest sårbare barna. Vi vil at barnevernet skal lykkes bedre i å hjelpe barn og familier der risikoen for omsorgssvikt er stor. Slik kan flere barn få hjelp i sitt nærmiljø, og behovet for inngripende tiltak som fosterhjem og institusjonsopphold forebygges. Vi må ha bedre kvalitet i hjelpetiltaksarbeidet slik at barn ikke må flytte hjemmefra. Dette vil gi betydelige samfunnsøkonomiske gevinster, og gi grunnlag for et godt voksenliv.

Systemet skal tilpasse seg barna og familiene, ikke omvendt.