Sist oppdatert: 19.06.2017 06:17

Sør-Aurdalshallen
Fem spørsmål til rådmannen

  ARNE HEIMESTØL
Dersom kommunen må låne 100 millioner kroner til hallprosjektet, vil det, med dagens rentenivå, bety 5 millioner i ekstra utgifter til lån og avdrag. Selv etter at en trekker fra drift og vedlikeholdsutgifter når C-blokka går ut av bruk, vil en måtte regne med millionbeløp til slike kostnader på det nye bygget.

Rådmannen har laget en saksframstilling som vi mener reiser nye spørsmål.

1.  

Ut fra vedtatt utforming og innhold i den prosjekterte Sør-Aurdalshallen, hvilke arealer/aktiviteter har man til nå søkt – og fått innvilget støtte til – og hvor mye utgjør dette i kroner og prosent av de kostnadene som hører med? Hvilke arealer/aktiviteter har man pr. dato ikke søkt og/eller fått innvilget støtte til?

2.  

Det er tre aktuelle kostnadsrammer. a) Vedtatt kostnadsramme på 139,4 mill kroner. b) Ny kostnadsramme, for samme areal som foran, på 151 mill kroner, og c) Kostnadsramme på kr 139,4 mill kroner, men med reduksjon av arealet. Bygd på disse tre alternativene, hvordan ser finansieringsrammene ut i tabellform, bygd på sikre tall for a) tilskudd, b) momskompensasjon, c) lånefinansiering og d) eventuell egenfinansiering?

3.  

Saksfremstillingen understreker en rekke usikkerheter som fortsatt er knyttet til totalkostnadene. Hvilken margin i prosent utgjør disse, etter rådmannens syn?

4.  

Mener rådmannen at kommunen har den kompetanse og den kapasitet som er tilstrekkelig til å videreføre dette prosjektet, slik det nå står?

5.  

Kommunen er fortsatt inne i en driftstilpasningsprosess. Hvordan ser rådmannen for seg at man skal kunne innarbeide økte økonomiske forpliktelser i kommende årsbudsjetter?