Sist oppdatert: 02.06.2017 06:46

Kommuneplanens samfunnsdel

 

ARNE HEIMESTØL

Mange av de 19 frammøtte kom med innspill på grendemøtet som ble holdt på Hedalen barne- og ungdomsskole mandag kveld.

 

 

Fra kommunen stilte ordfører Kåre Helland, plansjef Svein Granli og plan- og miljøkonsulent Aud Berit Anmarkrud. Det var sistnevnte som innledet med å gi en orientering om hvilke tema kommuneplanens samfunnsdel tar for seg.

 

Arealdel og samfunnsdel
Kommuneplanen har en arealdel og en samfunnsdel. Disse planene henger sammen. Kommunen skal drive tjenesteproduksjon, være en utviklingsaktør og en forvaltningsmyndighet. I tillegg skal den være en demokratisk arena.

  • Her kan du lese planen som gjelder fra 2008 til 2018.

Utviklingstrekk i kommunen
Innledningsvis pekte plan- og miljøkonsulentene på at det har blitt ca. 400 innbyggere færre i Sør-Aurdal de siste 20 årene. Prognosene Statistisk Sentralbyrå har laget, tilsier at nedgangen vil flate ut i årene som kommer.

Her kan du lese kommunefakta om Sør-Aurdal.

Nye utfordringer
I framtiden må vi regne med at ekstremvær (flom og skred) vil forekomme oftere enn før. Dette krever beredskap. Det grønneskiftet innebærer forandring i mer miljøvennlig retning. Oppland fylke har vedtatt at vi skal være klimanøytrale allerede i 2025. Det byr på både utfordringer og muligheter.

 

Innspill fra salen
Mange tema ble berørt i innspillsrunden. Anne-Margrethe Wilter stilte spørsmål om hvilke tjenester hyttebrukere vil kreve i framtiden. Vi fikk opplyst at nå går 1–2 stillinger med til å serve hyttefolket.


Gunvor Heiene mente en burde få på plass gang- og sykkelveg i sentrum, og ordføreren sa at dette temaet burde belyses når det nå skal lages en reguleringsplan for utbedring av fylkesveg 243.

– Styrken med Hedalen er at bygda er veldig åpen. Dette er en mulighet kommunen bør utnytte bedre, sa Kjell Eriksen. – I dag er det lettere å forstå at man blir motarbeida av kommunen. Hedalen er ei bygd der det skjer mye bra. Her er det mye entreprenørskap. Flyktningsaken er et eksempel på dette. Men kommunen nei. Eriksen mente Sør-Aurdal kommune burde være mye mer våken for slike saker.  – Det ligger noen verdier i denne bygda som er verdt å ta vare på.  Argumentene som ble brukt i flyktningesaken, er tynne.

 

Flere pekte på hva hyttefolket betyr og kan bety i framtida. Vi fikk opplyst at hytteeieren i gjennomsnitt oppholder seg 75 døgn i kommunen. Hvordan kan vi inkludere hyttefolket bedre i lokalmiljøet, og hvordan kan vi på en bedre måte legge til rette for feriereisende? – Tretopprosjektet er spennende. Turisme kan skape nye arbeidsplasser, sa Kjell Eriksen.

 

– Finnes det noen grense for hvor mange hytter vi skal ha i kommunen vår? Burde vi ha overnattingssted og kafé for dem som vil besøke oss? spurte Ragnhild Eriksen.
 

Nils Sætrang var opptatt av at vi må bli flere fastboende i Sør-Aurdal. – Skal vi lykkes med dette, trenger vi flere arbeidsplasser. Planen som nå skal revideres, må si noe om denne utfordringen.

Asle Ivar Lie støttet denne tanken: – Jeg har hørt mye om hvordan kommunen skal spare penger, ikke så mye om hvordan vi skal tjene penger.

Vegar Vestrom minte om at det finnes mye kompetanse i kommunen som vi kan bygge på.
 

 - Vi gjør en god del, repliserte ordføreren. – Hovedoppgaven til kommunen er å være tilrettelegger. Han fikk støtte av plansjef Svein Granli som pekte på hvilke muligheter det ligger i oppdaterte reguleringsplaner.

Fibersaken ble også luftet, og ordføreren viste til at en med godt samarbeid og tilskuddsmidler fra både fylket og kommune hadde fått til utbygging i sør i Hedalen. Nå ser det ut til at Brunbakklia og Skolehagen får fiber til knapt 50 adresser i 2017. Nord i bygda arbeides det med å få på plass en omfattende utbygging for næringslivskunder.
 

– Kan det i framtida bli mer attraktivt å bo i distrikter på grunn av miljø og sikkerhet, spurte ordfører Helland? Dette kan gi nye muligheter for Sør-Aurdal.


– Det er susselig å komme til Sør-Aurdal når vi ikke har overnattingsplass å tilby, sa Emmy Bakkom.


Det var det referenten fikk med seg i et møte der viftestøy konkurrerte med mange gode innspill.