Sist oppdatert: 19.06.2017 19:43

Rådmannens manglende svar

  MAGNE RUUD

Det forunder meg at rådmannen ikke vil kommentere spørsmålene som er stilt på hedalen.no.

"Hvordan tør politikerne fatte vedtak, når de ikke vet hva den økonomiske konsekvensen blir?"

For odens skyld har jeg lest saksdokumentet en gang til.
Spørsmålene har direkte relevans til saksframlegget, og må være av avgjørende betydning for kommunestyrets medlemmer å få svar på, før man fatter vedtak.

Ut fra mine kunnskaper om investering og finansiering, vil svar, særlig på spørsmålene 2 og 3, være helt avgjørende for å ha noen formening om noe som helst. Jeg gjentar spørsmålene for ordens skyld:

2. Det er tre aktuelle kostnadsrammer. a) Vedtatt kostnadsramme på 139,4 mill kroner. b) Ny kostnadsramme, for samme areal som foran, på 151 mill kroner, og c) Kostnadsramme på kr 139,4 mill kroner, men med reduksjon av arealet. Bygd på disse tre alternativene, hvordan ser finansieringsrammene ut i tabellform, bygd på sikre tall for a) tilskudd, b) momskompensasjon, c) lånefinansiering og d) eventuell egenfinansiering?
3. Saksfremstillingen understreker en rekke usikkerheter som fortsatt er knyttet til totalkostnadene. Hvilken margin i prosent utgjør disse, etter rådmannens syn?

Hvordan tør politikerne fatte vedtak, når de ikke vet hva den økonomiske konsekvensen blir?

Jeg kan ikke huske å ha sett et investeringsbudsjett med forutsetninger basert på tro og tvil knyttet til hva investeringa rent faktisk skal inneholde, men ramma skal stå fast.

Dernest har man ingen oppfatning av den andre sida, nemlig hvordan investeringa alternativt skal finansieres og amortiseres.

Det er høykonjunktur i byggenæringa, og postene «uforutsatt» og «prisstigning» kan bli vesentlige. Hva beløpene utgjør, framkommer ikke av saksutredninga.

Det kan tyde på at det er vesentlige mangler knyttet til konsistens og konsekvenstenking.