Sist oppdatert: 23.06.2017 06:36

Satte tak på investeringa

  ARNE HEIMESTØL

Sør-Aurdalshallen skal ikke koste kommunen mer enn 89 millioner kroner.

Her er vedtaket som fikk enstemmig tilslutning i kommunestyremøtet 22.6.:

1.

Den vedtatte nettorammen på 89 mill kr endres ikke, og er absolutt.

2.

For å avklare reelle kostnader for prosjektet, legges bygget ut på anbud med vedtatt romprogram. Ordfører og rådmann får fullmakt til å avklare så rask fremdrift som mulig, og frist for anbud ut.

3.

Det må gjennomføres forenklinger i forhold til materialvalg og eksteriørmessige endringer av bygget, med tanke på å få ned totalkostnaden. Entreprenører kan inviteres til å komme med forslag til alternative løsninger og mulige besparelser.

4.

Det må tas nødvendig forbehold om finansiering i anbudsutlysningen.

5.

Oppdatert kalkyle for kostnader til drift og vedlikehold av bygget legges frem for kommunestyret. Det utarbeides en langsiktig plan for dette.

(Fellesforslag fra Ap, Sp, Høyre, Tverrpolitisk kommuneliste, KrF og FRP)

  • Her kan du se presentasjonen bygningsingeniør Oddleiv Juvkam brukte da han orienterte kommunestyret om status i prosjektet.

Nettoutgiften
Det er altså nettoutgiften som er lagt til grunn i vedtaket. Bruttobeløpet inkluderer tilskudd og momskompensasjon. I rådmannens forslag til vedtak leser vi at kostnadsrammen er på 139,4 millioner kroner.

Stor enighet
– Vi har mer lyst på å beholde funksjonene i bygget enn å lage et praktbygg, sa Arne Leite (Sp) da han la fram forslag til vedtak. Det legger ikke opp til noen reduksjon av arealet.

Her fikk han støtte fra Magne Damslora (Ap) som uttrykte tilfredshet med at det er satt et tak på investeringen, men også at framtidige utgifter til drift og vedlikehold skal utredes. Damslora sa også klart fra om at eiendomsskatten ikke bør økes.

– Det er ikke en giganthall vi skal bygge, sa Olav Kristian Huseby (H), og ga støtte til forslaget Ap og Sp hadde utformet.

– 89 millioner kroner er nettoramma vi skal holde oss innenfor, gjentok Elling Fekjær (TpK) og minte om at bygget bør stå ferdig til skolestart 2019.

Gunvor Heiene KrF sa at hun primært ville gi sin stemme til rådmannens forslag til vedtak.

Steinar Skjerve (TpK) var den eneste som mente en burde øke investeringsrammen.

Skjerves og rådmannens forslag til vedtak falt, og til slutt fikk det omforente forslaget enstemmig tilslutning.