Sist oppdatert: 04.05.2017 21:41

Statens vegvesens orienteringsmøte

 

MAGNE RUUD

Torsdag 4. mai hadde Vegvesenet orienteringsmøte på Hedalen barne- og ungdomsskole.

Ingeniør Jon Rabben Lundby orienterte ca. 50 frammøtte. Orienteringsmøtet er starten på en prosess som skal føre til rehabilitering av Fv 243. Formelt sett omtales tiltaket som «tungt vedlikehold». Omfanget er så stort at lovverket krever reguleringsplan, men samtidig så lite at det ikke kommer til å skje retting av vegen, selv om sikten måtte være dårlig. Den ønskede gang- og sykkelvegen i sentrum av bygda er ikke med i planarbeidet. Planverket omfattet også de første 300 meterne av Fv 225, fra Fv 243 og oppover mot Jevnlismyra.

Statens Vegvesen ønsker å sikre seg eiendomsretten til det arealet som er nødvendig for å gjennomføre prosjektet. Stort sett dreier dette seg om 7 meter, regnet fra en tenkt midtlinje i vegen, og på begge sider. Det vil imidlertid skje tilpasninger av ønsket bredde der hvor boliger og annen infrastruktur eller bruk hindrer breddeønsket. Planverket omfatter hele Fv 243, fra fylkesdelet og fram til kirka.

Arbeidet vil omfatte hogst langs vegen, grøfting, legging av nye stikkrenter der det trengs, muligens noe utskifting av masse, og et nytt toppdekke.
Det er kun planarbeidet og inngåelse av avtaler som nå er på dagsorden. Dette arbeidet er planlagt ferdig i oktober 2017. Anleggsstart er ikke bestemt. Det er fylkets økonomi som avgjør når arbeidet kan påbegynnes og avsluttes, men Rabben antok at prosjektet vil kunne gå over flere år.

Etter felles orienteringsmøte fikk den enkelte grunneier anledning til å stille spørsmål knyttet til sin egen eiendoms berøring av planverket. Frist for merknader er satt til 20. mai.