Sist oppdatert: 15.03.2017 07:44

Formannskapsmøte med tom stol

 

ARNE HEIMESTØL
Håkon Rydland var ikkje til stede da formannskapet hadde møte tirsdag 14. mars.

 


Kommunestyret vedtok 9. mars å si opp rådmannen. Tirsdag hadde "Valdres" disse oppslagene om saken:

Oppsigelsen regnes som en personalsak, og derfor har ordførerens kommentarer til saken vært knappe.

Møtet tirsdag behandlet fire plansaker, som alle ble enstemmig vedtatt i tråd med rådmannens forslag til vedtak. Elling Fekjær (TPK) fikk formannskapsmedlemmene med på en merknad i sak 16 om at kommunen ville se positivt på at det ble framført strøm til planområdet saken gjaldt.

Ellers vanket det mye ros til plan- og miljøkonsulent Aud Berit Anmarkrud. Hun hadde skrevet alle de fire sakene som var til behandling.

Siste del av formannskapsmøtet ble lukket med hjemmel i paragraf 31 i kommuneloven.

§ 31. Møteoffentlighet
1. Enhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte organer.
2. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det foreligger lovbestemt taushetsplikt.
3. Et folkevalgt organ skal vedta å lukke et møte når det skal behandle en sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold.

Ordføreren opplyste av det i denne delen av møtet ville bli gitt en orientering om status i oppsigelsessaken.