Sist oppdatert: 22.11.2017 06:12

Schlytter ut mot Brenna

 

ARNE HEIMESTØL
Reidar Schlytter, leder i representantskapet i Kommunerevisjon IKS, hadde liten forståelse for brevet ordfører Eivind Brenna i Vestre Slidre fredag 17.1. sendte til styreleder Franz Mietle.


Leder i representantskapet i Kommunerevisjon IKS, Reidar Schlytter

I e-post til Eivind Brenna og Åge Sandsengen dagen etterpå skriver Schlytter blant annet følgende:

Etter mitt syn er det ikke Åge Sandsengen som har skapt problemet men alle enkelt utspill med tolkninger som pressen har bragt videre. Jeg har lagt merke til at også du har bidratt i så måte med sterke tolkninger av hendelser. Styreleder har forsøkt sette seg inn i de enkelte forhold og har et helt styre å forholde seg til. De har vært forsiktige til å uttale seg fordi de er arbeidsgivere på vegne av oss i kommunen. Dette må også Brenna respektere.

Avisoppslagene i den siste tid som du kaller en kampanje sier med all tyngde at nå er det nok.. Dette er høyst oppegående personer som har fulgt saken og ser hvor skadelig, men også feilaktig den har vært. Jo nettopp slike utspill viser at vi har tillit til kontrollutvalg og kommunerevisjon. Dette har vi også fått bekreftet av flere ordførere.

Åge Sandsengen har gang etter gang forklart pressen de ulike forhold. Det er pressen og avisoppslag du har bidratt med som får det til å se ut som lovbrudd. (...)

Det er vi som må bidra til å skape ro i denne saken og ikke sette oss ytterligere på Norgeskartet gjennom media. Du har tidligere ikke ønsket dette på sakskartet i representant skapet. Det er med forundring du nå tar så sterkt til handling ved å avsette styreleder av samme sak.

Jeg minner deg om fellesmøte med kontrollutvalgene og den politiske ledelse i Valdres den 23.10.17 hvor møtet anmodet om følgende:

Møtet henstiller til at Representantskap og styret i Kommunerevisjon IKS følger opp saken for å gjenopprette og videreutvikle et godt og nødvendig samarbeidet med kommunene.

Møtet henstiller til at hvert k.utvalg tar opp egen sak med kommunestyret, der Kommunestyret bes om å:

  • gi støtte til den måten kontroll- og tilsynsorganet (kontrollutvalget, KU-sekretær og Kommunerevisjon IKS) har organisert og jobbet frem til nå. Kommunestyret ber kontroll- og tilsynsorganene om å løpende vurdere tilpasninger som holder konfliktnivået på et minimum.
     
  • påpeke at rådmann skal ta eventuell kritikk eller innspill til forbedringer opp direkte med Kommunerevisjon IKS eller med ordfører, som tar det opp med KU eller de formelle selskapsorganene til Kommunerevisjon IKS ut fra hva problemstillingens karakter.

    Dette gjelder også deg som ordfører i Vestre Slidre. Fram til d.d. har ikke du kommet med noe konstruktivt innspill til forbedringer / justering direkte med revisjon eller meg som leder av Representantskapet, men i veldig stor grad til media.

    Din handlemåte tar jeg sterk avtand fra. Jeg minner deg også om hvilken belastning denne mediasaken har blitt og er for revisjonssjefen, selskapet Kommunerevisjonen IKS, de tillitsvalgte i kontrollutvalgene, sekretariatet og ikke minst for de ansatte i revisjonen, jf brev som du nå har mottatt fra de ansatte dat. 17.11.17.

    For ordens skyld sender jeg kopi av dette ordskifte til Regionslederen i Valdres og ditt formannskap som skal ha dialogmøte med kontrollutvalget den 23.11.17.


Ordfører Eivind Brenna, Vestre Slidre