Sist oppdatert: 29.11.2017 11:28

Håkon Rydland anker til Lagmannsretten

 

PRESSEMELDING

Tidligere rådmann Håkon Rydland, som har stevnet Sør-Aurdal kommune for usaklig og ulovlig oppsigelse, anker dommen i Valdres Tingrett hvor kommunen ble frikjent.


Håkon Rydland og advokat Jostein Nordbø i tingretten

Tingretten mente oppsigelsen skjedde i prøvetiden, og at formalitetskravene var oppfylt. I dommen heter det imidlertid at "Retten mener Rydland hadde god grunn til å få saken prøvd for retten". Sammen med sin advokat Jostein Nordbø, har Rydland konkludert med at en anke til Lagmannsretten er helt nødvendig for på et sterkere juridisk grunnlag å få prøvd den særstilling som stillingsvernet har i Norge.

I sin anke anfører Håkon Rydland bl.a. at Tingretten ikke i tilstrekkelig grad har tatt hensyn til de formalitetskrav som gjelder for oppsigelse av enhver ansatt som ikke har frasagt seg rettigheter i henhold til Arbeidsmiljøloven – også en rådmann, og at det også gjelder klare formalitetskrav for en oppsigelse gjort i prøvetiden. Rydland hevder forøvrig fortsatt at oppsigelsen ble mottatt etter utløpet av prøvetiden, og dette vil på nytt bli et tema i Lagmannsretten.

Dommen i Valdres Tingrett er dermed ikke rettskraftig, og Sør-Aurdal kommune må belage seg på en ny runde i rettssalen. Denne gang i Eidsivating Lagmannsrett, som har sete på Hamar. Tidspunkt for rettssaken blir fastsatt senere.