Sist oppdatert: 29.11.2017 16:45

Ikke fullt ut enige om habilitet

 

ARNE HEIMESTØL

Om det er tett samarbeid mellom kontrollutvalgets sekretær og revisor, blir det usikkert om avstanden mellom dem blir stor nok. Dermed kan sekretæren bli inhabil i alle saker om revisjonen, uttaler jussprofessor Jan Fridthjof Bernt

Kommunal Rapport har stilt professoren fire spørsmål med bakgrunn i Reidar Schlytter sine roller i Kommunerevisjon IKS og kontrollutvalg i Valdres. Det to siste spørsmålet er formet slik:
     
  3. Representantskapets leder er – i tillegg til å være kontrollutvalgsleder i hjemkommunen – også sekretær for kontrollutvalgene i fire andre eierkommuner. Er det noe i veien for dette?
  4. Det har lenge vært et tett samarbeid mellom revisjonsselskapet og kontrollutvalgssekretæren. Revisjonen har i stor grad bistått både med saksutredninger og sekretæroppgaver. Blant annet er det revisjonsselskapet som publiserer kontrollutvalgenes møteinnkallinger og sakspapirer. Hva gjør det nære samarbeidet med revisjonen hva gjelder trippelrollen til kontrollutvalgsleder/ kontrollutvalgssekretær/leder av representantskapet?
     
På spørsmål 3 svarer Bernt at kontrollutvalgslederen normalt ikke blir inhabil i kontrollutvalget på grunn av vervet som leder av representantskapet.

– Men er et forhold så alvorlig at det er spørsmål om å slutte å bruke IKS-et som revisor, vil kontrollutvalgsleder måtte fratre som inhabil. Dette grunngis med forvaltningslovens paragraf 6, og at representantskapets leder har en ledende stilling i selskapet.
 
Her er svaret Bernt ga på spørsmål 4:

Dette kan være problematisk. Det er kontrollutvalgets oppgave å føre løpende kontroll med at revisjonen er forsvarlig.

Kontrollutvalgets sekretariat har ansvaret for saksutredningen ved denne kontrollen. Når det er et slikt tett samarbeid mellom kontrollutvalgets sekretariat og revisjonen, vil det være usikkert om det er tilstrekkelig «armlengdes avstand» mellom kontrollinstans og den som skal kontrolleres.

Det vil kunne medføre at kontrollutvalgssekretæren vil måtte anses som inhabil pga. «særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet», i alle saker om revisjon foretatt av IKS-et.

Schlytters vurdering
Hedalen.no utfordret Reidar Schlytter til å kommentere jussprofessorens vurderinger. Her er svaret vi har mottatt på e-post:

På spørsmål 1-3 svarer Bernt greit. Det er slik det forholder seg mht habilitet

Når det gjelder spørsmål 4 ser jeg at man spekulerer i et tett forhold mellom sekretariatet, revisjon og med meg som leder av Representantskapet. Jeg er ukjent med at sekretærene og undertegnede har et tett forhold med revisjon.

Med bakgrunn i saker som nødvendigvis må avklares/drøftes i hvert enkelt kontrollutvalg, må en nødvendigvis snakke sammen og avklare/drøfte evt framdrift av saker/saksutredninger m.m. mellom kontrollutvalget, sekretariatet og revisjon. Dette er ikke å betrakte som et tett forhold, men nødvendig dialog mht til saker.

Det er feil som står i saken at det er revisjon som publisering møteinnkallinger og sakspapirer. Dette er det sekretariatet som utfører for kontrollutvalgene. Nødvendigvis må noe at dette bli lagt ut i ettertid på hjemmesiden til Revisjonen (da sekretariatet ikke har egen hjemmeside) slik at man lett finner innkalling/møtebøker og møteplan for kontrollutvalgene. Kommunen har på sin hjemmeside dirkete link til disse sidene så det er lett for de som ønsker innsyn å finne dokumentene.

Jeg gjør også oppmerksom på at det er kommunene selv som har valgt å ha revisjon i egen regi, valg av kontrollutvalg og nåværende sekretariatsløsning i Valdres og Hallingdal. Spørsmålet om min rolle både som kontrollutvalgsleder i egen kommune, leder i Representantskapet og som sekretær for 4 kommuner, så er dette med bakgrunn i enstemmige vedtak i alle kommuner. For meg betyr dette full tillit til de arbeidsoppgavene jeg har påtatt meg.

Sekretæroppgavene jeg har for kontrollutvalgene i 4 kommer er basert på timebasert arbeidskontrakt med 1 mnd gjensidig oppsigelsestid (dette er en midlertidig løsning fram til vi får på plass nytt sekretariat i Valdres)