Sist oppdatert: 09.11.2017 17:20

Framtidsbarometeret for Sør-Aurdal kommune

  ARNE HEIMESTØL

Kommunal Rapport har satt sammen 16 forskjellige indikatorer til Framtidsbarometeret, fordelt på områdene befolkning, sysselsetting og økonomi.

Hensikten er å gi et grovt bilde av hvilke kommuner som ser ut til å ha størst og minst risiko framover.

Dette er indikatorene: folketall, barnehage, grunnskole, eldre, økonomi – herunder inntektssystemet, kostnadsnivå, korrigert netto driftsresultat, netto lånegjeld, disposisjonsfond, potensial eiendomsskatt, sysselsetting – herunder innbyggere i alderen 20–66 år, andel sysselsatte, andel uføre, sysselsatte per pensjonist og pendling.

Framtidsbarometeret er ingen rangering. Hensikten er å gi et bilde på om det er liten eller stor økonomisk risiko for den enkelt kommune de nærmeste årene.

Dette er resultatet for Sør-Aurdal kommune:

Folketall Sysselsetting Økonomi Totalt
Høy Ganske høy Lav Ganske høy

For 2018 er innbyggertilskudd før utgiftsutjamningen 23 726 kr per innbygger. Befolkningsnedgang fører til vesentlig reduserte inntekter.