Sist oppdatert: 12.10.2017 05:55


Tøffe tak i vente

  TEKST: ARNE HEIMESTØL

Formannskapsmøtet tirsdag 10.10. forløp rolig med flere enstemmige vedtak. Rådmannen varslet imidlertid at det kan bli utfordringer når budsjettet for 2018 skal sys sammen. – Hva var det jeg sa, utbrøt Svein Gunnar Huset (Sp) da rådmannen hadde hatt ordet.

Nå ligger det an til en budsjettprosess der formannskapet og tjenestelederne kommer til å bli sterkt involvert. Det er knyttet stor spenning til hvilke rammer som er lagt inn i forslag til statsbudsjett for 2018.

Søknad om endringer av tomtegrenser innenfor reguleringsplan Fledda
Her er formannskapets enstemmige vedtak:

Jamfør plan- og bygningsloven § 12-14 sender kommunen omsøkte endringer, datert 10.08 og 09.09.2017, til berørte myndigheter for uttalelse, etter at kommunen har mottatt oppdatert SOSI-fil og PDF-kart. Dersom det ikke kommer inn vesentlige uttalelser til endringene, kan vedtaket gjøres administrativt. Reguleringsplankartet for tomtene A1-A3, A6, B2-B6, C7, C9, C11 og D2-D5, samt adkomstvegen til noen av disse, vil i så fall bli endret som vist i vedlagte kartskisse datert 25.08.2017.

Reguleringsplan for Teinvassåsen Hytteområde, planID 0540R079. Utlegging til offentlig ettersyn
Det har allerede kommet et innspel fra hyttevel i området. Dette vil bli tatt med i prosessen. – Vi skal ikke blande oss opp i planprosessen nå, sa ordfører Helland (Sp).

– Dette er et veldig spennende og omfattende prosjekt, uttalte Olav Kristian Huseby (H). – Det kan være interessant å se hvordan vi kan innlemme det nye prosjektet i det som er der fra før. Huseby mente ellers at formannskapet bør få til en befaring før snøen kommer.
 

Fomannskapets enstemmige vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 vedtar formannskapet å legge detaljreguleringsplan for Teinvassåsen hytteområde, planID 0540R079, ut til offentlig ettersyn, med følgende endringer i planforslagets reguleringsbestemmelser:

 

  • § 5.4 fjernes fra bestemmelsene.

  • § 6.1.1, fjerde kulepunkt: Parentesen rundt «biloppstillingsplass(er)» fjernes.

  • § 6.1.2, 2. avsnitt: Avsnittet endres til følgende: «Byggene skal plasseres i et naturlig tun. Fradeling tillates ikke.»

  • § 7.1, 1. setning endres til: «Det skal utarbeides og godkjennes detaljert teknisk plan for vann- og avløpsløsning.»

  • §7.4: Det legges inn to setninger: «Der det er fornuftig skal VA-anleggene dimensjoneres slik at eksisterende hytter kan koble seg til disse. De eksisterende hytter / hyttetomter som har, eller som søker om ny utslippstillatelse, skal der det er mulig og fornuftig koble seg til felles VA-anlegg.

Søknad om deling av driftsenhet
Odd Arne Klemmetsrud hadde, på vegne av Hans Fossholts dødsbo, søkt om deling av driftsenheten Ospebakken 100/5 i Hedalen. Driftsenheten omfatter tre landbrukseiendommer; Ospebakken gnr 100, bnr 5, Fossholt gnr 101, bnr 2 og Nygård, gnr 95, bnr 25. I tillegg er det 5 skogteiger og setereiendommen Tyfsa 87/9 på Teinvassåsen.

 

Formannskapet brukte tid på å utforme nytt forslag til vedtak. Denne teksten ble til slutt enstemmig bifalt.

Med hjemmel i plan og bygningsloven §20-1, §26-1 og jordloven §12 godkjennes følgende fradeling fra Ospebakken 100/5:

  1. Fradeling av eiendommen Nygård 95/25.

  2. Fradeling av eiendommen Fossholt 101/2 og Tyfsa 87/9 godkjennes under forutsetning av at de sammenføyes med eiendommen Bjørnerud 101/12.

  3. Fradeling av skogteigene 101/10, 101/11 og 101/17 godkjennes fradelt hvis de innlemmes i gardsenheten Fossholt 101/2.

Delingstillatelse etter jordloven er gyldig i 3 år. Da søknaden bare er delvis imøtekommet gjøres det oppmerksom på adgang til klagerett jmf forvaltningsloven paragraf 27.

Hele møteprotokollen kan du lese her.