Sist oppdatert: 27.10.2017 22:03

Mangler ved gjennomføring av budsjettmøtet?

  ARNE HEIMESTØL
Ordfører Kåre Helland fikk formannskapet med på at deler av budsjettmøtet torsdag måtte gå med pressen på gangen. Dette til tross for at eksperter på kommunalrett mener at dette ikke er riktig
.

Kommunal Rapport hadde nok en gang viet Sør-Aurdal oppmerksomhet. Ordfører Kåre Helland var kjent med denne artikkelen da han åpnet møtet klokken 14.00 torsdag.

Kommunal Rapport hadde kontaktet jurist Mette Rundsveen hos Fylkesmannen i Oppland og fått følgende uttalelse: "Utgangspunktet er at møte i politisk organ om budsjett skal gå for åpne dører."

Budsjettmøter skal være åpne
– Hovedregelen i kommuneloven er at møter i folkevalgte organer er åpne. Budsjettbehandlingen er av særlig interesse for offentligheten, og de påberopte hjemlene gir ikke adgang til å lukke møtet når årsbudsjettet skal behandles, uttalte
ekspert på kommunalrett Ingun Sletnes ved Høgskolen i Oslo og Akershus til Kommunal Rapport. Hun sa videre at det verken er nødvendig eller ønskelig at formannskapets budsjettbehandling går inn i personopplysninger som det er knyttet personverninteresser til.

– At budsjettmøtet i Sør-Aurdal må gå for åpne dører, synes opplagt, sa jussprofessor Jan Fridthjof Bernt til samme medium. – Sivilombudsmannen har i flere uttalelser fastslått at samlinger av folkevalgte til behandling, orientering eller drøfting av saker som det skal treffes vedtak om, er «møter» etter kommuneloven og går inn under reglene om slike. Men vi ser stadig at man prøver seg med ulike manøvrer for å komme utenom dette.

"Hvorvidt ordføreren likevel hadde grunnlag for å lukke den siste delen av møtet i går, kan Sletnes ikke si noe sikkert om på bakgrunn av opplysningene gjengitt i avisa Valdres", skriver Kommunal Rapport i dag.
 
- Men blir saken presentert på en slik måte at enkeltbrukere kan identifiseres, vil ikke kommunestyret bare ha rett, men også plikt, til å lukke møtet med hjemmel i kommunelovens § 31 nr. 2, sier hun.

Mangler i innkallingen
Bernt kritiserer også innkallingen til møtet. På kommunens hjemmeside leser vi følgende:

Dokumenter som ikke er tilsendt, kan du få kopi av på rådhuset. Dokument som ikke er offentlige, vil bli utleverte i møtet. Dersom medlemmene på forhånd ønsker å gjøre seg kjent med innholdet i disse dokumentene, er de tilgjengelig på rådhuset.

– Det er, så vidt jeg vet, vanlig praksis at folkevalgte får alle dokumenter som foreligger sammen med innkallingen. Så får ordfører påse at hvis det unntaksvis er tale om dokumenter som kan unntas fra offentlighet, så påføres dette ved utsendelsen, sier professor Bernt.

Han slår fast at det i praksis er lite aktuelt å unnta saksdokumenter til politisk organ fra offentlighet. Mens interne saksdokumenter kan unntas fra offentlighet, gjelder ikke dette saksframlegg med vedlegg til kommunalt folkevalgt organ. Det følger av offentlighetslovens § 16. Derimot må opplysninger som er taushetspliktbelagt etter forvaltningsloven § 13, sladdes.

Tilbakeviser kritikk
Ved innledningen til formannskapsmøtet stilte ordfører Helland spørsmål om professor Bernts kunnskaper om en distriktskommune. – Vi har ansvar for mange grupper som er svake. Det har vi rett og plikt å ta hensyn til.

Vi har spurt kontrollutvalgsleder Reidar Schlytter om han har en kommentar til det ekspertene uttaler til kommunal Rapport. Her gjengir vi svaret vi har fått på e-post:

Når det gjelder ditt spørsmål vedr oppslaget  i Kommunal Rapport, har jeg egentlig ingen kommentar til, da, jeg ikke kjenner til hva kommunal rapport har stilt som spørsmål for å få de svar de ønsker.  

 

Til din orientering så har jeg stilt spørsmål til ordfører i forkant av møtet med bakgrunn i oppslag i avisa-Valdres angående lukking av møtet. Han viser da til samtale med Mette Rundsveen hos Fylkesmann, som opplyste at lukking av møtet var greit med den begrunnelse som ordfører nevnte i saken. Som du kjenner til var dette et åpent møte fram til ordfører foreslo å lukket møtet på gr. av spørsmålene som kunne kommer inn på enkelt tema der personer kan bli omtales, bestemte møtet å lukkes etter § 31.4.
Det ble ikke fattet vedtak på dette møte, bare anmodning og anbefaling til administrasjon i det videre budsjettarbeid.

Etter min oppfatning var dette et godt og nyttig møte i budsjettprosessen i Sør-Aurdal.
Har du innlogg, kan du lese "Valdres" sitt oppslag fra torsdag kveld.