Sist oppdatert: 01.10.2017 21:47

Renovasjon i Valdres
Hva betaler du, og hva får du?

  ARNE HEIMESTØL

Nylig slo avfallsselskapet RenoNorden, som håndterte avfall fra hver tredje husholdning i Norge, seg konkurs. Konkursen berører ikke Valdres ettersom det seks kommunene i området står bak selskapet Valdres Kommunale Renovasjon IKS.

Kostnadene knyttet til renovasjon varierer svært mye. Statistisk sentralbyrå opplyser at Tjøme kommune tok 700 kroner i renovasjonsgebyr i 2016. I Tysfjord i Nordland var gebyret på 5 150 kr.

Vi har utfordret Eivind Berg, som er daglig leder i VKR, til å orientere om priser og tjenester i selskapet han styrer.

Som kjent har VKR valgt å ha renovasjonskjøringen i egen regi, dvs. at den ikke blir lagt ut på anbud med faste intervaller. Dette sikrer en kontinuitet som alle parter er tjent med, uansett kostnadsbilde. Det blir samsvar mellom den tjenesten man får, og det man betaler.

Selvfølgelig er det forskjell på effektivitet og kostnadsbevissthet rundt om i landet, men alle kommuner og inter-kommunale samarbeid er bundet av lovverket omkring selvkostprinsippet. I hovedtrekk er det at de reelle kostnadene vedr. innhenting og behandling av avfall skal dekkes av gebyret. Hvis det oppstår positive eller negative tall i dette avdelings-regnskapet, blir det utjevnet i et eget fond. Dette fondet skal balanseres i løpet av fem år. Dette gjelder også VKR.

Dette har medført at kundene i Valdres ikke har hatt justering av renovasjonsgebyret sitt i 2013, ikke noe i 2014, redusert med - 10 % i 2015, ingen justering i 2016 og +3 % justering i 2017.

Gebyrer inkl. mva 2013 2017
Boligrenovasjon 3 010 kr 2 790 kr
Hytterenovasjon 1 204 kr 1 116 kr

Dette viser at VKR i løpet av siste fem årene har redusert gebyret både for bolig og hytter med sju prosent totalt. Det har selskapet hatt mulighet til på grunn av effektiv drift over lang tid, dvs. kontinuitet i driften.

Når det gjelder størrelsen på gebyret, er Kostra-tallene, som oppgis i sammenligningstabellene i avisene, vanskelig å sammenligne direkte. De gir en klar indikasjon på prisbildet, men ikke nødvendigvis det sanne bildet.

Dette får du
Det er selve servicebildet totalt som er viktig å merke seg. Hva inneholder den tjenesten som det blir betalt for?

 • I Valdres dekker gebyret for bolig at avfallet i de fire utsortert fraksjonene blir hentet hjemme hos kunden (papir, mat, plast og restavfall).
   
 • Innsamlingsutstyret holdes nå av VKR, inkl. utlevering av nødvendige antall sekker og poser én gang hvert år.
   
 • Det er ikke krav at dunkene skal rulles fram til større hovedveier for tømming – slik det er mange steder.
   
 • Alt annet sortert husholdningsavfall kan leveres på en av de åtte miljøstasjonene, og det er inkludert i gebyret. Det har blitt hevdet at dette har en verdi for kunden på 500,- til 1 000,- kr/år. Men det avhenger selvfølgelig av hva som hver enkelt leverer på miljøstasjonen.
   
 • Kunden er sikker på at VKR håndterer deres avfall på en miljømessige lovlig måte.

  Valdres er et stort geografisk området med relativt få boenheter, men prosentvis mange hytter. I noen av oversiktene som offentliggjøres, blir tallene mellom boliger og hytter veldig skjev.

  Det er også relativt få store næringsaktører som kan bidra positivt til VKR sitt avfallsregnskap.

  Avfallet må fraktes over store avstander for håndtering og gjenforedling, og det gir et kostnadskrevende totalbilde.

  Oppsummert mener VKR at vi i Valdres har et riktig kostnadsbilde på renovasjon i forhold til den servicegraden og det kostnadsbildet som vår geografi tilsier. Skal man sammenligne VKR sitt gebyr med andre, så husk å få med alle faktorene, slik at totalbildet blir sammenlignbart.

Helland fornøyd med det meste
I Valdres har vi en rimelig og god renovasjonstjeneste, sier ordfører Kåre Helland (Sp). Han er tilfreds med samarbeidet valdreskommunene har gjennom VKR, og har ingen planer om å foreslå privatisering av renovasjonen.

Ordføreren minner om at deler av tjenesten legges ut på anbud. Det gjelder kloakk og slam.

Helland uttrykker også tilfredshet med kvaliteten på tilbudet VKR gir. Avfall som ikke hentes hos husholdningene, kan leveres på én eller flere miljøstasjoner.

– Hvis det er noe som skal gjøres bedre, bør en se på kildesortering av avfall hyttefolket leverer. Her går, som kjent, en god del av avfallet usortert i konteinere, sier Helland.