Sist oppdatert: 30.09.2017 07:37


Reguleringsplan for hyttefelt med 145 tomter på Teinevassåsen

  TEKST: ARNE HEIMESTØL
Fire grunneiere har stiftet aksjeselskapet Teinevassåsen/Vassfaret utvikling AS og har sendt inn forslag til reguleringsplan. Planforslaget behandles av formannskapet 10. oktober
.
  • Les saksframstillingen her.

  • Her kan du se et kart der hyttetomtene er tegnet inn. Arealer som er merket med lysegul farge, viser eksisterende tomter. De nye er merket med mørkere gulfarge.

Reguleringsplanen er tuftet på kommunedelplanen for Teinevassåsen/ Søbekkseter som ble enstemmig vedtatt av kommunestyret i desember 2015.

Vedtaket omfatter da 11 bebyggelsesområder i fortetting eller utvidelse av andre hyttefelt med til sammen 290 hyttetomter. Det mest konsentrerte planlagte hyttefeltet er F1 på Teinevassåsen, der det da var planlagt for 130 tomter. Målet med et såpass stort antall tomter var å få økonomi til å føre strøm opp til Teinevassåsen.

  • Her kan du lese saken kommunestyret behandlet.

Fritidsboligene som nå planlegges på Teinevassåsen, kommer i stor grad i utkanten og forlengelsen av allerede etablerte områder. Hedalen løypelag kjører løyper på i traseer gjennom feltet. Det legges også opp til å fordele trafikken i området likt på tre eksisterende veier.


Se større utgave av 3d-skisser ved å klikke på bildene.

Flere skisser
Fra nordvest | Fra sør | Fra sør-vest | Fra vest | Fra øst

Store investeringer
Eierne av aksjeselskapet har allerede investert ca. 1 millioner kroner i prosjektet. Infrastrukturkostnadene kommer trolig til å på mellom 50 og 60 millioner kroner. Nå starter arbeidet med å finansiere utbyggingen.

Planen er å føre fram strøm til hele området. Høyspentkabel skal legges i bakken fra bommen nord for Søbekksetervegen og til feltet. Deretter skal det bygges trafoer og legges strøm til tomtene. Tilkoblingsavgiften for strøm er beregnet til 90 000 kroner.

Ca. 40 etablerte hytter innenfor reguleringsplanområdet har meldt interesse for å koble seg til strømnettet. Det betyr at det kan bli flere å dele disse oppkoblingsutgiftene på.

Feltet vil også bli forberedt for fiberoppkopling ved at det legges rør sammen med strømledninger. Infiltrasjonsanlegg og veier er andre kostnader som følger med.

Hedda hytter er aktive i planleggingsfasen. Det vurderes nå om et hyttebyggefirma til kan delta i prosjektet ettersom det er så stort.

Næringsutvikling
 Vedtaket som er gjort i dag, legger i utbyggingsperioden til rette for verdiskapning for nær én milliard kroner, sa plansjef Svein Granli da kommunedelplanen for Teinevassåsen og Søbekkseter ble vedtatt i 2015.

 – Nye hyttegjester vil også øke etterspørselen etter varer og tjenester i kommunen i framtida.

Hedda hytter, ved daglig leder Magne Omsrud, sa blant annet dette:

For Hedda Hytter og andre lokale aktører som jobber med salg og bygging av hytter, er utvikling av attraktive tomteområder svært viktig. Hva som gjør tomter/tomteområder attraktive, og hva folk legger vekt på ved kjøp av tomt/hytte, kan variere, men det er naturlig å nevne kort avstand fra bosted (under to timer), gode skiløyper, nærheten til fjellet, mulighet for strøm/innlagt vann, utsikt, samt et velfungerende lokalsamfunn. Med disse forholdene på plass vil markedsføringen av Hedalsfjella bli enklere, og flere vil få opp øynene for dette flotte området. Med god markedsføring vil vi kunne trekke til oss tomte- og hyttekjøpere som gir næringsgrunnlag for det lokale næringsliv, og som sikrer arbeidsplasser.